Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 201 | THÁNG 12/2022

Các nhân tố tác động đến việc sử dụng thẻ tín dụng cá nhân tại ngân hàng HSBC Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc sử dụng thẻ tín dụng (TTD) cá nhân tại Ngân hàng Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Dữ liệu được thu thập từ tháng 10/2021 đến tháng 01/2022 từ 200 khách hàng đã và đang sử dụng TTD cá nhân tại HSBC Chi nhánh TP. HCM. Nghiên cứu đo lường mức độ tác động của năm nhân tố đến việc sử dụng TTD cá nhân tại HSBC Chi nhánh TP. HCM là nhận thức tính dễ sử dụng thẻ, độ an toàn bảo mật, thái độ tiêu dùng, ưu đãi về chi phí sử dụng thẻ và giá trị gia tăng. Kết quả cho thấy năm nhân tố như trên đều có ảnh hưởng tích cực đến việc sử dụng TTD của khách hàng, trong đó nhân tố có tác động mạnh nhất là nhận thức tính dễ sử dụng TTD của khách hàng. Qua nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất ngân hàng cần có những chính sách đầu tư tốt hơn để không những đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hiện tại mà còn tạo tiền đề để thu hút các khách hàng mới nhằm gia tăng số lượng khách hàng sử dụng TTD và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong tương lai.

Tài liệu tham khảo:

 1. Ajzen, I.  & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 2. Ajzen, I. (1991). The theory of Planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
 3. Amin, H. (2013). Factors influencing Malaysian bank customers to choose Islamic credit cards: empirical evidence from the TRA model. Journal of Islamic Marketing, 4(3), 245-263.
 4. Boamah, N. A.Boakye-Dankwa, A., & Opoku, E. (2022). Risk-taking behavior, competition, diversification and performance of frontier and emerging economy banks, Asian Journal of Economics and Banking, 6(1), 50-68. https://doi.org/10.1108/AJEB-04-2021-0047.
 5. Bùi Văn Thụy, Nguyễn Quốc Trọng, & Phan Thị Diễm Nhật (2021). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch thương mại điện tử của khách hàng cá nhân tại Vietcombank - Chi nhánh Đông Đồng Nai. Tạp chí Công Thương, 21(9).
 6. Đặng Lâm Quỳnh Như (2018). Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh 9. Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM.
 7. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology [J]. MIS quarterly, 13(3), 319-340.
 8. Diệp Bình (2022). Thị trường 100 triệu dân nhưng mới có 6,5 triệu thẻ tín dụng được phát hành, tiềm năng phát triển là rất lớn. Truy cập tại https://vietnambiz.vn/thi-truong-100-trieu-dan-nhung-moi-co-65-trieu-the-tin-dung-duoc-phat-hanh-tiem-nang-phat-trien-la-rat-lon-20220311144257354.htm ngày 11/3/2022.

 9. Farzin, M., Sadeghi, M., Kharkeshi, F. Y., Ruholahpur, H., & Fattahi, M. (2021). Extending UTAUT2 in M-banking adoption and actual use behavior: does WOM communication matter? Asian Journal of Economics and Banking, 5(2), 136-157.
 10. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Philosophy and Rhetoric10(2), 130-132.
 11. Foxall, G. R. (2005). Understanding Consumer Choice USA, Palgrave Macmillan.
 12. Gerbing, D. W. & Anderson, J. C. (1988). An updated paradigm for scale development incorporating unidimensionality and its assessment. Journal of marketing research, 25(2), 186-192.
 13. Hair, A., & Anderson, R. (1998). Tatham, and Black, 1998, Multivariate Data Analysis. New Jersey, USA.
 14. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức, TP. HCM.
 15. Keat, T. K., & Mohan, A. (2004). Integration of TAM based electronic commerce models for trust. Journal of American Academy of Business5(1/2), 404-410.
 16. Khare, A., Khare, A., & Singh, S. (2012). Factors affecting credit card use in India, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 24(2), 236-256.
 17. Kotler, P. & Armstrong, G. (2012).  Principles of marketing. Boston, 187-191.
 18. Lin, C. & Nguyen, C. H. (2011). Exploring e-payment adoption in Vietnam and Taiwan. The Journal of Computer Information Systems, 51(4), 41-52.
 19. Luarn, P., & Lin, H. H. (2005). Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking. Computers in human behavior21(6), 873-891.
 20. Lưu Thị Mỹ Hạnh (2013). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận và sử dụng dịch vụ thẻ Techcombank tại Thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Đà Nẵng.
 21. Meidan, A., & Davo, D. (1994). Credit and charge cards selection criteria in Greece. International Journal of Bank Marketing.
 22. Mitra Karami (2006). Factors infuencing adoptions of online ticketing. Lulea University of Technology, Master thesis.
 23. Mohamed, S., Shahdon, N., Sham, R., Omar, N., Zainuddin, A., & Rasi, R. Z. (2016). A Case Study on Factors Influencing Credit Card Usage. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 6(7S), 38-42.
 24. Ngân hàng Nhà nước (2016). Thông tư số 19/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ của ngân hàng ban hành ngày 30/6/2016.
 25. Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2011). Nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
 26. Nguyễn Đình Thọ (2011). Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà xuất bản tài chính, TP. HCM.
 27. Nguyễn Phương Thục Oanh (2016). Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.
 28. Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ngân hàng nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Đà Nẵng.
 29. Yu, C. S. (2012). Factors affecting individuals to adopt mobile banking: Empirical evidence from the UTAUT model. Journal of electronic commerce research13(2), 104.
 30. Zhou, D. (2016). An Analysis of the Determinants of Credit Card Use among Urban Residents in China, Master’s Thesis, Lund University.


Factors Affecting the Use of Personal Credit Cards at HSBC Bank Vietnam Limited - Ho Chi Minh City Branch

Abstract:

The article aims to determine the factors affecting the use of personal credit cards at the HSBC Vietnam bank Ho Chi Minh City branch. Data is collected from 200 customers using personal credit cards at the HSBC Bank Vietnam Limited - Ho Chi Minh City branch. The research measured the impact of five factors: perceived ease of use of the card, safety and security, consumer attitudes, cost incentives of card use and added value on personal credit cards. The research has identified the above five factors that have a positive influence on the customers’ use of credit cards. More specifically, the factor with the strongest impact is the customers’ perception of the ease of use of credit cards. Through this paper, the authors suggest that banks have more investment policies to meet the needs of existing customers and create a premise to attract new customers, hence contributing to increasing the number of customers using credit cards and improving the business efficiency of the bank in the future.