Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 201 | THÁNG 12/2022

Những nhân tố của người nổi tiếng ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trần Dục Thức, Dương Thị Bình, Đinh Thị Như Quỳnh

Tóm tắt:

Mục đích của nghiên cứu là xác định và phân tích các nhân tố của người nổi tiếng (NNT) có ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM). Dữ liệu thu được thông qua việc khảo sát 150 khách hàng đã sử dụng mỹ phẩm do NNT quảng cáo. Các phương pháp phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và phân tích hồi quy đa biến, kiểm định T-Test và Anova được sử dụng để phân tích dữ liệu và kiểm định sự phù hợp của mô hình với các giả thuyết nghiên cứu đề xuất. Kết quả cho thấy sự hấp dẫn, kinh nghiệm, thông tin tiêu cực là ba nhân tố của NNT có ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm của khách hàng tại TP. HCM. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị để nâng cao hiệu quả thực hiện quảng cáo mỹ phẩm thông qua NNT.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Amos, C., Holmes, G., & Strutton, D. (2008). Exploring the relationship between celebrity endorser effects and advertising effectiveness: A quantitative synthesis of effect size. International Journal of Advertising, 27(2), 209-234.
 2. Andita, D. Y., Najib, M. F., Zulfikar, R., & Purnamasari, D. (2021). The Effect of Celebrity Endorser on Purchase Intention of Cosmetic Product Among Millennial Generation Consumers. Journal of Marketing Innovation, 1(01), doi:10.35313/jmi.v1i01.14.
 3. Bộ Y tế (2011). Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm, ngày 25 tháng 01 năm 2011
 4. Erdogan, B. (1999). Celebrity Endorsement: A Literature Review. Journal of Marketing Management, 15(4), 291-314.
 5. Farivar, S., Wang, F., & Yuan, Y. (2021). Opinion leadership vs. para-social relationship: Key factors in influencer marketing. Journal of Retailing and Consumer Services, 59, 102371.
 6. Fraser, B. & Brown, W. (2002). Media, Celebrities, and Social Influence: Identification With Elvis Presley. Mass Communication and Society.
 7. Goldsmith, R. E., Lafferty, B. A., & Newell, S. J. (2000). The impact of corporate credibility and celebrity credibility on consumer reaction to advertisements and brands. Journal of advertising.
 8. Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate
 9. Data Analysis, Prentical - Hall International, Inc.
 10. Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). Communication and persuasion. Psychological studies of opinion change. New Haven: Yale University Press.
 11. Hung, N. T. (2019). Toward Improved Models for Decision Making in Economics. Asian Journal of Economics and Banking, 3(1), 1-19.
 12.  Kalu, F. (2019). The Impact Of Social Media Influencer Marketing On Purchase Intention From An Irish Male Millennial’s Perception: A Case Study Of Irish Fashion Industry.
 13. Kelman, H. C. (1961). Process of Opinion Change. Public Opinion Quarterly 25(1), 57-78.
 14. Lê Khôi (2021). Giám đốc quốc gia Việt Nam của Meta tiết lộ 5 xu hướng xã hội định hình, tương lai doanh nghiệp, bất cứ ai làm kinh doanh đều phải biết, Doanh nghiệp và tiếp thị. Truy cập tại https://doanhnghieptiepthi.vn/giam-doc-kinh-doanh-toan-cau-tai-viet-nam-cua-meta-tiet-lo-5-xu-huong-xa-hoi-dinh-hinh-tuong-lai-doanh-nghiep-bat-cu-ai-lam-kinh-doanh-deu-phai-biet-161210412151528156.htm, ngày truy cập 10/3/2022.
 15. Mccracken, G. (1989). Who Is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process. Journal of Consumer Research. 16(3), 310-321.
 16. McGuire, W. J. (1969). The nature of attitudes and attitude change, The Handbook of Social Psychology.
 17. Misra, S. K., Mehra, P., & Kaur, B. (2019). Factors Influencing Consumer Choice of Celebrity Endorsements and Their Consequent Effect on Purchase Decision. International Journal on Emerging Technologies, 10(2), 392-397.
 18. Nguyễn Hải Ninh, Đinh Vân Oanh, Phạm Thuỳ Dương, & Lê Bùi Quỳnh Như (2019). Nghiên cứu tác động của marketing sử dụng người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tới thái độ của người tiêu dùng đối với thương hiệu ngành F&B Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Kinh doanh số và marketing trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
 19. Nguyễn Quốc Cường, Võ Thị Xuân Quỳnh & Nguyễn Anh Phúc (2021). Tác động của đại sứ thương hiệu lên đến ý định mua của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học và công nghệ, 50(1), 120-133.
 20. Nguyễn Thị Hương Giang & Phan Thuỳ Dương (2018). Nhận thức của người tiêu dùng về đại diện thương hiệu là người nổi tiếng, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 195, 54-63.
 21. Nguyen, H. T.Kosheleva, O., & Kreinovich, V. (2021). So how to make group decisions? Arrow's impossibility theorem 70 years after, Asian Journal of Economics and Banking, 5(3), 226-233. https://doi.org/10.1108/AJEB-07-2021-0080.
 22. Ohanian, R. (1990). Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorser’s Perceived Expertise, Trustworthiness and Attractiveness. Journal of Advertising, 19(3), 39-52.
 23. Parmar, Y., Ghuman, M. K., & Mann, B. J. S. (2020). The Match-up Between Celebrity Associations and Product Type. Journal of Creative Communications. 15, 65-89.
 24. Philip Kotler (2006). Quản trị Marketing. Nhà xuất bản Thống kê.
 25. Reichelt, J., Sievert, J., & Jacob, F. (2014). How credibility affects eWOM reading: The influences of expertise, trustworthiness, and similarity on utilitarian and social functions, Journal of Marketing Communications. 20(1-2), 65–81.
 26. Sammis, K., Lincoln, C., & Pomponi, S. (2015). Influencer marketing for dummies. John Wiley & Sons.
 27. Statista (2020). Thực trạng thị trường mỹ phẩm Việt Nam 2021. Truy cập tại https://blog.boxme.asia/vi/thuc-trang-thi-truong-my-pham-viet-nam-2021/.
 28. Sandin, D. (2005). Celebrity Endorsement, Motives and Risks, Case study of Skånemejerier.
 29. Till, B. & Busler, M. (2013). The Match-Up Hypothesis: Physical Attractiveness, Expertise, and the Role of Fit on Brand Attitude, Purchase Intent and Brand Beliefs. Journal of Advertising. 29(3), 1-13.
 30. Till, B. D., & Shimp, T. A. (1998). Endorsers in advertising: The case of negative celebrity information. Journal of Advertising, 27(1), 67- 82. https://doi.org/10.1080/00913367.1998.10673543
 31. Wang, C. N., Nguyen, N. T., & Tran, T. T. (2014). An empirical study of customer satisfaction towards bank payment card service quality in Ho Chi Minh banking branches. International Journal of Economics and Finance, 6(5), 170–181.


Factors of Celebrity Affecting to Customers' Cosmetic Buying Decision in Ho Chi Minh City

Abstract:

The purpose of the study is to identify and analyze the celebrity's factors affecting the customer's decision to buy cosmetics in Ho Chi Minh City. From our results, we propose some managerial implications to improve the effectiveness of cosmetic advertising through celebrities. The data is obtained from a survey of 150 customers who have used cosmetics advertised by celebrities. The methods of exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and multivariate regression analysis, T-Test and ANOVA were used to analyze data and test the fit of the model with the models and proposed research hypothesis. The results show that attraction, experience, and negative information are three factors of celebrities affecting customers' decision to buy cosmetics in Ho Chi Minh City.