Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 201 | THÁNG 12/2022

Các yếu tố tác động đến chất lượng kiểm toán công nghệ thông tin: Nghiên cứu thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Phương Thúy, Đỗ Thị Hương, Huỳnh Ngọc Bảo Diệp

Tóm tắt:

Sự lan rộng của các giải pháp công nghệ không chỉ tạo ra sự thuận tiện và tự động hóa các quy trình kinh doanh mà còn mang lại nhiều rủi ro mới trong cuộc sống, do đó chuyển đổi số được xem là áp lực và động lực đối với hoạt động của các tổ chức. Nghiên cứu sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính (nhằm xác định các nhân tố tác động và xây dựng mô hình nghiên cứu) và nghiên cứu định lượng (nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng kiểm toán công nghệ thông tin (CNTT) thông qua hồi quy tuyến tính trên phần mềm SPSS 20) với kích thước mẫu là 125 quan sát trong giai đoạn 2021–2022 được xem xét từ góc nhìn của kiểm toán viên (KTV). Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố có mối quan hệ thuận chiều với chất lượng kiểm toán CNTT bao gồm: (i) Kiến thức và năng lực kiểm toán CNTT của KTV; (ii) Kiến thức kiểm soát CNTT của KTV; và (iii) Tính có sẵn của nguồn lực.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Aguilar, S. R. & Kosheleva, O. (2021). What is wrong with micromanagement: economic view, Asian Journal of Economics and Banking, 5(3), 284-288. https://doi.org/10.1108/AJEB-05-2021-0057.
 2. Alagić, A., Turulja, L., & Bajgorić, N. (2021). Identification of Information System Audit Quality Factors. Journal of Forensic Accounting Profession, 1(2), 1-28.
 3. Arena, M., & Azzone, G. (2009). Internal audit effectiveness: Relevant drivers of auditees satisfaction. International Journal of Auditing, 13(1), 43-60.
 4. Begashaw, B. Y. (2018). Factors affecting the quality of information technology (IT) audit in Ethiopian commercial banks. Addis Ababa University.
 5. Dowling, C. (2009). Appropriate audit support system use: The influence of auditor, audit team and firm factors. Accounting Review, 84(3), 771-810.
 6. Havelka, D., & Merhout, J. W. (2013). Internal information technology audit process quality: Theory development using structured group processes. International Journal of Accounting Information Systems, 14(3), 165-192.
 7. Intosai (2019). Guid 5100. Guidance on Audit of Information Systems. June 2019. https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/09/Guid-5100-Guidance-on-Audit-of-Information-Systems.pdf.
 8. Mengistu, B. (2016). Auditing IT and IT Governance in Ethiopia, Addis Ababa University.
 9. Merhout, J. W., & Havelka, D. (2008). Information Technology Auditing: A Value-Added IT Governance Partnership between IT Management and Audit. Communications of the Association for Information Systems, 23(1), 26.
 10. Moniruzzaman, M. (2022). Risk of regulatory failure of “risk-based regulation” while using enterprise risk management as a meta-regulatory toolkit, Asian Journal of Economics and Banking, 6(1), 103-121. https://doi.org/10.1108/AJEB-05-2021-0067.
 11. Panwar, S. M., Banaś, P., Sah, N. K., Dasgupta, A., Braz, M. R., Andaleeb, S. S., Budi, N. P., & Anugriani, R. (2014). WGITA – IDI Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institutions. Team Memebers of IDI-WGITA Handbook Project.
 12. Putri, R. H. M., & Mardijuwono, A. W. (2020). The Effect of Competence, Work Experience, Professionalism and Auditor Independence on Audit Quality. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(9), 1-21.
 13. Radovanović, D., Radojević, T., Lučić, D., & Šarac, M. (2010). IT audit in accordance with Cobit standard. MIPRO 2010 - 33rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, Proceedings, May 2014, 1137-1141.
 14. Rumengan, I. P. E., & Rahayu, S. (2014). The effect of competence, independence, and work experience on audit quality (auditor’s survey of public accounting firms in Bandung). EProceedings of Management, 1(3), 1-16.
 15. Siew, E.-G., Yeow, P. H. P., Ling Tan, C., & Grigoriou, N. (2017). Factors affecting IT Audit Quality: an Exploratory Study. Communications of the IBIMA, 1-11. https://doi.org/10.5171/2017.802423
 16. Stoel, D., & Havelka, D. (2021). Information technology audit quality: An investigation of the impact of individual and organizational factors. Journal of Information Systems, 35(1), 135-154. https://doi.org/10.2308/isys-18-043
 17. Stoel, D., Havelka, D., & Merhout, J. W. (2012). An analysis of attributes that impact information technology audit quality: A study of IT and financial audit practitioners. International Journal of Accounting Information Systems, 13(1), 60-79.
 18. Yeghaneh, Y. H., Zangiabadi, M., & Firozabadi, S. M. D. (2015). Factors Affecting Information Technology Audit Quality. Journal of Investment and Management, 4(5), 196-203.

 


Factors Impacting on Information Technology Audit Quality: A Case Study in Ho Chi Minh City, Vietnam

Abstract:

The spread of technology solutions not only creates convenience and automation of business processes but also brings many new risks in life. This digital transformation is considered pressure and motivation for the activities of organizations. With a sample size of 125 observed variables in the period 2021-2022 considered from the perspective of auditors, we use a combination of two methods: qualitative research (to identify the influencing factors and build a research model) and quantitative research (to assess the influence of factors on information technology audit quality through analysis linear regression on SPSS 20 software). The results show that three factors have positive relationships with the information technology audit quality, including (i) Knowledge and capacity of auditors' information technology audit, (ii) Knowledge of public control auditor's information technology, and (iii) Availability of resources.