Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 166+ 167 | Tháng 01+ 02

Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Thị Đoan Trang

Tóm tắt:

Bên cạnh việc nghiên cứu tác động của đa dạng hóa (ĐDH) thu nhập đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng thì việc tìm hiểu nhân tố nào thúc đẩy sự ĐDH thu nhập trong ngành ngân hàng cũng là một vấn đề cần quan tâm. Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ĐDH thu nhập của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Sử dụng phương pháp SGMM (System Generalized Method of Moment) với dữ liệu thu thập từ 28 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008–2018, kết quả nghiên cứu cho thấy, những nhân tố có tác động cùng chiều đến ĐDH thu nhập của các ngân hàng bao gồm: hiệu quả hoạt động kinh doanh, quy mô hoạt động, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, rủi ro tín dụng và độ mở tài chính. Trong khi đó, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát có tác động ngược chiều đến ĐDH thu nhập của ngân hàng. Nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên hệ giữa ĐDH thu nhập ngân hàng với rủi ro phá sản, rủi ro thanh khoản và hiệu quả chi phí hoạt động.


Determinants of Income Diversification: Evidence from Vietnamese Commercial Banks

Abstract:

In addition to studying the impact of income diversification on bank performance, it is also necessary to understand the determinants of income diversification in the banking industry. This article analyzes the determinants of Vietnamese commercial banks’ income diversification, using the dataset of 28 Vietnamese commercial banks from 2008 to 2018. By exploiting the SGMM (System Generalized Method of Moment) estimator, the results show that the factors positively affecting banks’ income diversification are their performance, size, equity ratio on total assets, credit risk and financial openness. Meanwhile, the ratio of loans to total assets, economic growth, and inflation negatively affect banks’ income diversification. The study does not find any significant relationship between income diversification and bankruptcy risk, liquidity risk and operating expense efficiency.