Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 166+ 167 | Tháng 01+ 02

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam

Nguyễn Ngọc Tân

Tóm tắt:

Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam đã có những đóng góp nhất định đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt nâng cao đời sống cho người dân ở nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động của các tổ chức TCVM Việt Nam vẫn chưa thực sự hiệu quả và bền vững (Hao, 2005; Nguyễn Kim Anh & Lê Thanh Tâm, 2013). Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các tổ chức TCVM Việt Nam. Bằng phương pháp GMM hệ thống (SGMM) với dữ liệu của 26 tổ chức TCVM Việt Nam trong giai đoạn 2013–2017, kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng tài sản, tỷ lệ rủi ro của danh mục đầu tư, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, độ tuổi của các tổ chức TCVM và tổng danh mục cho vay có ảnh hưởng đến HQHĐ của các tổ chức TCVM. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao HQHĐ của các tổ chức TCVM Việt Nam.


Factors Affecting the Performance of Vietnamese Microfinance Institutions

Abstract:

Over three decades of establishment and development, microfinance in Vietnam has made contributions to socio-economic development and improved living standards for people in rural areas. However, the activities of Vietnamese microfinance institutions are not effective and sustainable (Hao, 2005; Nguyen Kim Anh and Le Thanh Tam, 2013). This study was conducted to identify factors affecting the performance of Vietnamese microfinance institutions through the system GMM (SGMM) with data of 26 Vietnamese microfinance institutions over the period of 2013–2017. The results show that the ratio of operating expenses to total assets, the risk ratio to portfolio, the equity ratio to the total assets, the age of the microfinance institutions and the total loan portfolio have impacts on the performance of microfinance institutions. Based on the research results, the author has proposed policy implications to improving the performance of Vietnamese microfinance institutions.