Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 166+ 167 | Tháng 01+ 02

Tác động của nợ đến đầu tư: nghiên cứu theo các mức nợ và cơ hội tăng trưởng

Lê Hà Diễm Chi

Tóm tắt:

Bài viết xem xét tác động của nợ đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam đang niêm yết trên thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2008–2018. Để đánh giá ảnh hưởng của nợ đến đầu tư, tác giả chia doanh nghiệp làm ba nhóm theo tỷ lệ nợ và theo cơ hội tăng trưởng. Sử dụng mẫu nghiên cứu của 432 doanh nghiệp phi tài chính và bằng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Square – FGLS), nghiên cứu đã tìm thấy rằng nợ khuyến khích đầu tư ở những nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ nợ nằm trong khoảng 40% đến 63% và cả ở những doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng (Tobin’Q>1), còn nợ hạn chế đầu tư ở các nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ nợ nhỏ hơn 40% hoặc tỷ lệ nợ lớn hơn 63% và ở cả nhóm những doanh nghiệp có cơ hội tăng trưởng kém (Tobin’Q


Impact of Debt on Firms’ Investment: A Study Based on Debt Ratio and Growth Opportunities

Abstract:

The paper examines the impact of debt on investment of firms listed on Vietnam Stock Exchange from 2008 to 2018. To analyze the impact of debt on firms’ investment, the study categories companies into three groups based on debt ratio and growth opportunities. Using data of 432 listed non-financial enterprises and Feasible Generalized Least Square (FGLS) method, the result shows that debt is positively related to investment of companies with debt ratio from 40% to 63% and those with growth opportunities (Tobin’Q > 1). In contrast, debt is negatively related to the investment of firms with a debt ratio of less than 40% or more than 63% and those with low growth opportunities (Tobin’Q < 1).