Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 166+ 167 | Tháng 01+ 02

Chi tiêu công tác động đến tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Trần Thị Kim Oanh, Phạm Thanh Truyền, Nguyễn Chí Cường

Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá tác động của chi tiêu công (CTC) đến tăng trưởng kinh tế (TTKT) của các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN), gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Nhóm tác giả thực hiện hồi quy tuyến tính và phi tuyến bằng kỹ thuật ước lượng mô moment tổng quát hệ thống (SGMM) với không gian tám tỉnh, thành VKTTĐPN trong giai đoạn 2005–2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) các tỉnh, thành có quy mô CTC càng lớn thì tốc độ TTKT càng chậm; (ii) mức độ tác động của các thành phần trong cơ cấu CTC đến TTKT là khác nhau – trong khi chi tiêu thường xuyên có tác động tích cực đến TTKT, ngược lại chi đầu tư phát triển có tác động tiêu cực đến TTKT; và (iii) ngưỡng CTC trên GDP tối ưu của các tỉnh, thành VKTTĐPN là 11,16%. Ngoài ra, bài viết xác định ngưỡng của chi đầu tư phát triển trên GDP và ngưỡng của chi thường xuyên trên GDP của các tỉnh, thành VKTTĐPN lần lượt là 3,44% và 7,85%.

Tài liệu tham khảo:

Allayannis, G. & Mozumdar, A. (2004). The impact of negative cash flow and influential observations on investment-cash flow sensitivity estimates. Journal of Banking and Finance, 28(5), 901–930.
Allen, J. W. & Phillips, G. M. (2000). Corporate equity ownership, strategic alliances, and product market relationships. The Journal of Finance, 55(6), 2791–2815.
Almeida, H. & Campello, M. (2007). Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment. The Review of Financial Studies, 20(5), 1429–1460.
Almeida, H., Campello, M. & Weisbach, M. S. (2004). The cash flow sensitivity of cash. The Journal of Finance, 59(4), 1777–1804.
Alti, A. (2003). How sensitive is investment to cash flow when financing is frictionless? The Journal of Finance, 58(2), 707–722.
Arellano, M. & Bover, O. (1990). La econometria de datos de panel. Investigaciones Económicas, 1(1), 3–45.
Arslan, Ö., Florackis, C. & Ozkan, A. (2006). The role of cash holdings in reducing investment-cash flow sensitivity: Evidence from a financial crisis period in an emerging market. Emerging Markets Review, 7(4), 320–338.
Audretsch, D. B. & Elston, J. A. (2002). Does firm size matter? Evidence on the impact of liquidity constraints on firm investment behavior in Germany. International Journal of Industrial Organization, 20(1), 1–17.
Bassetto, C. F. & Kalatzis, A. E. G. (2011). Financial distress, financial constraint and investment decision: Evidence from Brazil. Economic Modelling, 28(1–2), 264–271.
Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. & Maksimovic, V. (2008). Financing patterns around the world: Are small firms different? Journal of Financial Economics, 89(3), 467–487.
Berger, A. N. & Udell, G. F. (1995). Relationship Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance. The Journal of Business, 68(3), 351.
Bhagat, S., Moyen, N. & Suh, I. (2005). Investment and internal funds of distressed firms. Journal of Corporate Finance, 11(3), 449–472.
Bianco, M. & Nicodano, G. (2006). Pyramidal groups and debt. European Economic Review, 50(4), 937–961.
Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143.
Blundell, R., Bond, S., Devereux, M. & Schiantarelli, F. (1992). Investment and Tobin’s Q. Evidence from company panel data. Journal of Econometrics, 51(1–2), 233–257.
Boehmer, E. (2000). Business Groups, Bank Control, and Large Shareholders: An Analysis of German Takeovers. Journal of Financial Intermediation, 9(2), 117–148.
Bond, S. & Meghir, C. (1994). Dynamic investment models and the firm’s financial policy. The Review of Economic Studies, 61(2), 197–222.
Bond, S., Elston, J. A., Mairesse, J. & Mulkay, B. (2003). Financial factors and investment in Belgium, France, Germany, and the United Kingdom: A comparison using company panel data. Review of Economics and Statistics, 85(1), 153–165.
Carpenter, R. E. & Petersen, B. C. (2002). Is the growth of small firms constrained by internal finance? Review of Economics and Statistics, 84(2), 298–309.
Carreira, C. & Silva, F. (2010). No Deep Pockets: Some Stylized Empirical Results On Firms’financial Constraints. Journal of Economic Surveys, 24(4), 731–753.
Chen, S. S. & Wang, Y. (2012). Financial constraints and share repurchases. Journal of Financial Economics, 105(2), 311–331.
Chiao, C., (2002). Relationship between debt, R&D and physical investment, evidence from US firm-level data. Applied Financial Economics, 12(2), 105.
Chirinko, R. S. & Schaller, H. (1995). Why does liquidity matter in investment equations? Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 527–548.
Chirinko, R. S. (1993). Business Fixed Investment Spending: Modeling Strategies, Empirical Results, and Policy Implications. Journal of Economic Literature, 31(4), 1875–1911.
Cleary, S. (1999). The relationship between firm investment and financial status. The Journal of Finance, 54(2), 673–692.
Cleary, S., Povel, P. & Raith, M. (2007). The U-shaped investment curve: Theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42(1), 1–39.
Crisóstomo, V. L., López-Iturriaga, F. J. & Vallelado, G. E. (2014). Nonfinancial companies as large shareholders alleviate financial constraints of Brazilian firm. Emerging Markets Review, 18, 62–77.
Denis, D. J. & Sibilkov, V. (2010). Financial constraints, investment, and the value of cash holdings. Review of Financial Studies, 23(1), 247–269.
Dyck, A. & Zingales, L. (2004). Private benefits of control: An international comparison. The Journal of Finance, 59(2), 537–600.
Faulkender, M. (2005). Does the Source of Capital Affect Capital Structure? Review of Financial Studies, 19(1), 45–79.
Fazzari, S. M., Hubbard, R. G., Petersen, B. C., Blinder, A. S. & Poterba, J. M. (1988). Financing Constraints and Corporate Investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1988(1), 141–206.
Firth, M., Malatesta, P. H., Xin, Q. & Xu, L. (2012). Corporate investment, government control, and financing channels: Evidence from China’s Listed Companies. Journal of Corporate Finance, 18(3), 433–450.
Frank, M. Z. & Goyal, V. K. (2008). Trade-off and pecking order theories of debt. In Handbook of empirical corporate finance (pp. 135–202). Elsevier.
Galindo, A. J. & Schiantarelli, F. (2002). Credit constraints in Latin America: an overview of the micro evidence.
Galindo, A., Schiantarelli, F. & Weiss, A. (2007). Does financial liberalization improve the allocation of investment?: Micro-evidence from developing countries. Journal of Development Economics, 83(2), 562–587.
George, R., Kabir, R. & Qian, J. (2011). Investment-cash flow sensitivity and financing constraints: New evidence from Indian business group firms. Journal of Multinational Financial Management, 21(2), 69–88.
Gilchrist, S. & Himmelberg, C. (1995). Evidence on the Role of Cash Flows in Reduced-Form Investmet Equations. Journal of Monetary Economics, 36(3), 541–572.
Goergen, M. & Renneboog, L. (2001). Investment policy, internal financing and ownership concentration in the UK. Journal of Corporate Finance, 7(3), 257–284.
Gomes, J. F., Yaron, A. & Zhang, L. (2006). Society for Financial Studies Asset Pricing Implications of Firms’ Financing Constraints. Source: The Review of Financial Studies, 19(4), 1321–1356.
Gomes, J., Kogan, L. & Zhang, L. (2003). Equilibrium cross section of returns. Journal of Political Economy, 111(4), 693–732.
Greenwald, B., Stiglitz, J. E. & Weiss, A. (1984). Informational imperfections in the capital market and macroeconomic fluctuations. The American Economic Review, 74(2), 194–199.
Grossman, S. J. & Hart, O. D. (1982). Chapter Title: Corporate Financial Structure and Managerial Incentives. In The Economics of Information and Uncertaint: Vol. Publisher (pp. 107–140). University of Chicago Press.
Guariglia, A. (2008). Internal financial constraints, external financial constraints, and investment choice: Evidence from a panel of UK firms. Journal of Banking and Finance, 32(9), 1795–1809.
Harhoff, D. (2000). Are there financing constraints for R&D and investment in German manufacturing firms? In The economics and econometrics of innovation (pp. 399–434).
Hart, O., Aghion, P. & Moore, J. (1995). Insolvency reform in the UK: a revised proposal. Insolvency Law & Practice, 11(3), 67–74.
Hayashi, F. (1982). Tobin’s marginal q and average q: A neoclassical interpretation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 213–224.
Hoshi, T., Kashyap, A. & Scharfstein, D. (1991). Corporate structure, liquidity, and investment: Evidence from Japanese industrial groups. The Quarterly Journal of Economics, 106(1), 33–60.
Hovakimian, A. & Hovakimian, G. (2009). Cash flow sensitivity of investment. European Financial Management, 15(1), 47–65.
Hubbard, R. G. (1997). Capital-Market Imperfections and Investment.
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American Economic Review, 76(2), 323–329.
Jensen, R. S. & Michael, C. (1983). The Market For Corporate Control: The Scientific Evidence. Journal of Financial Economics, 11(1–4), 5–50.
Kadapakkam, P. R., Kumar, P. C. & Riddick, L. A. (1998). The impact of cash flows and firm size on investment: The international evidence. Journal of Banking and Finance, 22(3), 293–320.
Kalatzis, A. E. G, Azzoni, C. R. & Achcar, J. A. (2008). Financial constraints and investment decisions: evidence from a highly unstable emerging economy. Applied Economics, 40(11), 1425–1434.
Kaplan, S. N. & Zingales, L. (1997). Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? The Quarterly Journal of Economics, 112(1), 169–215.
Kashyap, A. K., Lamont, O. A. & Stein, J. C. (1994). Credit conditions and the cyclical behavior of inventories. The Quarterly Journal of Economics, 109(3), 565–592.
Kato, H. K., Loewenstein, U. & Tsay, W. (2002). Dividend policy, cash flow, and investment in Japan. Pacific Basin Finance Journal, 10(4), 443–473.
Khanna, T. & Palepu, K. (1997). Why Focused Strategies May Be Wrong for Emerging Markets. Harvard Business Review, July-Augus (4), 41–51.
Khanna, T. & Palepu, K. (2000). The future of business groups in emerging markets: Long-run evidence from Chile. Academy of Management Journal, 43(3), 268–285.
Korajczyk, R. A. & Levy, A. (2003). Capital structure choice: macroeconomic conditions and financial constraints. Journal of Financial Economics, 68(1), 75–109.
La Cava, G. (2005). Financial Constraints, the User Cost of Capital and Corporate Investment in Australia. In Www-Dr.Rba.Gov.Au.
La Rocca, M., La Rocca, T. & Cariola, A. (2007). Overinvestment and Underinvestment Problems: Determining Factors, Consequences and Solutions. Corporate Ownership and Control, 5(1).
Lensink, R. & Van der Molen, R. (2010). Does group affiliation increase firm value for diversified groups?: New evidence from Indian companies. Journal of Empirical Finance, 17(3), 332–344.
Levine, R. & Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions Ross Levine; David Renelt. American Economic Review, 82(4), 942–963.
Levy, M. (2009). Control in pyramidal structures. Corporate Governance: An International Review, 17(1), 77–89.
Li, S. M., Wang, Y. Y. & Wang, C. P. (2011). An Empirical Study on the Influence of Institutional Investors on Earnings Management in the Listing Corporation. Management Review, 7, 17–24.
Li, Y. & Huang, L. (2008). Financial constraints and systematic risk: Theory and evidence from China. In 2008 International Conference on Management Science and Engineering 15th Annual Conference Proceedings, ICMSE.
López-Gracia, J. & Sogorb-Mira, F. (2014). Sensitivity of external resources to cash flow under financial constraints. International Business Review, 23(5), 920–930.
López-Gracia, J. & Sogorb-Mira, F. (2015). Financial constraints and cash–cash flow sensitivity. Applied Economics, 47(10), 1037–1049.
Maestro, M. H., de Miguel, A. & Pindado, J. (2007). Modelo de inversión basado en la ecuación de Euler con límite máximo de endeudamiento: evidencia empírica internacional. Cuadernos de Economía y Dirección de La Empresa, 10(30), 93–127.
Manos, R., Murinde, V. & Green, C. J. (2007). Leverage and business groups: Evidence from Indian firms. Journal of Economics and Business, 59(5), 443–465.
Manuel Arellano, & Olympia Bover. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51.
Maury, B. & Pajuste, A. (2005). Multiple large shareholders and firm value. Journal of Banking and Finance, 29(7), 1813–1834.
Miller, M. & Modigliani, F. (1958). The cost of Capital. Corporate Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48, 261–297.
Moyen, N. (2004). Investment-cash flow sensitivities: Constrained versus unconstrained firms. Journal of Finance, 59(5), 2061–2092.
Myers, S. & Majluf, N. (1984). Stock issues and investment policy when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187–221.
Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. The Journal of Finance, 39(3), 574–592.
Riyanto, Y. E. & Toolsema, L. A. (2008). Tunneling and propping: A justification for pyramidal ownership. Journal of Banking and Finance, 32(10), 2178–2187.
Savignac, F. (2008). Impact of financial constraints on innovation: What can be learned from a direct measure? Econ. Innov. New Techn., 17(6), 553–569.
Schaller, H. (1993). Asymmetric information, liquidity constraints, and Canadian investment. Canadian Journal of Economics, 552–574.
Sembenelli, A. & Schiantarelli, F. (2000). Form of ownership and financial constraints: Panel data evidence from flow of funds and investment equations. Empirica, 27(2), 175–192.
Shin, H.-H. & Park, Y. S. (1999). Financing constraints and internal capital markets: Evidence from Korean `chaebols’. Journal of Corporate Finance, 5(2), 169–191.
Stiglitz, J. E. (1989). Markets, market failures, and development. The American Economic Review, 79(2), 197–203.
Stulz, R. M. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies with cash flow uncertainty. Journal of Financial Economics, 26(1), 1–27.
Terra, M. C. T. (2003). Credit constraints in Brazilian firms: evidence from panel data. Revista Brasileira de Economia, 57(2), 443–464.
Tsai, Y. J., Chen, Y. P., Lin, C. L. & Hung, J. H. (2014). The effect of banking system reform on investment-cash flow sensitivity: Evidence from China. Journal of Banking and Finance, 46(1), 166–176.
Whited, T. M. & Wu, G. (2006). Financial constraints risk. The Review of Financial Studies, 19(2), 531–559.
Whited. M. T. (1992). Debt, liquidity constraints, and corporate investment: Evidence from panel data. The Journal of Finance, 47(4), 1421–1460. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb05184.x
Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25-51


The Impact of Public Expenditures on Economic Growth of the Key Southern Provinces

Abstract:

This research studies the impact of public expenditures on economic growth in the key southern provinces (including Ho Chi Minh City, Binh Phuoc, Tay Ninh, Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau, Long An and Tien Giang). By linear and non-linear regression, and System Generalized Method of Moments (SGMM) treatment technique within the above eight key southern economic regions in the period of 2005–2018, the research outcomes are as the followings: (i) the larger scale of public expenditures is, the slower economic can grow; (ii) different components of public expenditure structure have diverse impact directions on economic growth in which recurrent spending has a positive effect while cost of development investment shows a negative effect on economic growth; (iii) a detailed threshold to optimal GDP of the above key southern provinces is estimated at 11.16%. The research also identifies the threshold of development investment and recurrent expenditure to GDP of the key southern regions is 3.44% and 7.85% respectively.