Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 166+ 167 | Tháng 01+ 02

Những yếu tố tác động đến tăng trưởng của loại hình doanh nghiệp nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Thích

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), từ đó giúp giảm nguy cơ thất bại và tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa mới khởi nghiệp. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp xác suất suy luận (Bayes Belief networks – BBNs) để tiến hành xác định mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá mức độ ảnh hưởng và vai trò của năm yếu tố chính tác động đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn TP.HCM. Các yếu tố này bao gồm: khả năng tài chính, mức độ hỗ trợ của chính quyền, kỹ năng quản lý, mức độ cạnh tranh trên thị trường và mức độ hiểu biết về các vấn đề pháp lý của chủ doanh nghiệp. Đồng thời, một số giải pháp kiến nghị cũng được đưa ra nhằm tăng khả năng tăng trưởng cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ trên địa bàn TP.HCM.


Factors Affecting the Growth of Small Sized Enterprises in Ho Chi Minh City

Abstract:

The research aims to identify factors that affect the growth of small-sized enterprises in Ho Chi Minh City. The findings are expected to not only reduce the failures but also increase the opportunity of success for small-sized enterprises. This study, then, applied the BBNs (Bayes Belief Networks) model to determine the impact level of influencing factors. The results of the study focus on the assessment of the influence and the role of five main factors. These include financial ability, level of government support, management skills, level of competition in the market, and business owners’ level of understanding of legal issues. In addition, this study proposes solutions to increasing the potential of growth for small-sized enterprises in Ho Chi Minh City.