Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 97 | THÁNG 4/2014

Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Phan Đình Nguyên, Trương Thị Hồng Nhung

Tóm tắt:

Nghiên cứu khảo sát 31 công ty thuộc ngành BĐS trên sàn chứng khoán TP.HCM và cho thấy các công ty này sử dụng nhiều vốn nợ ngắn hạn và thực hiện việc điều chỉnh vốn nợ chủ yếu đối với nợ ngắn hạn. Việc kiểm định lý thuyết cân bằng qua mô hình điều chỉnh mục tiêu giải thích tốt hành vi tài chính của các công ty ngành BĐS. Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng thông qua mô hình trật tự phân hạng thì chưa cung cấp bằng chứng rõ ràng về hành vi phân cấp tài chính các công ty ngành BĐS giai đoạn 2007-2011.