Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 97 | THÁNG 4/2014

Đường cong lãi suất trong dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014

Nguyễn Ngọc Huy, Lê Quang Minh, Trần Minh Tâm

Tóm tắt:

Sở hữu nước ngoài, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp là một vấn đề lớn và là một chủ đề thu hút nhiều học giả trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Sử dụng các phương pháp hồi quy cho dữ liệu bảng bao gồm hồi quy tác động cố định và GMM (Generalized Methods of Moments), với dữ liệu nghiên cứu là các chỉ số tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giai đoạn 2007-2012, nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết. Kết quả cho thấy các công ty có sở hữu nước ngoài cao thì hiệu quả hoạt động cao và giá trị doanh nghiệp cũng cao. Bài báo có một số hàm ý trong việc khuyến khích sở hữu nước ngoài đối với các doanh nghiệp Việt Nam, kể cả các công ty cổ phần chưa niêm yết và các công ty niêm yết.