Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 97 | THÁNG 4/2014

Tác động của phát triển tài chính đến ổn định kinh tế ở các nước châu Á

Đinh Thị Thu Hồng

Tóm tắt:

Bài viết này phân tích đặc điểm của ngành nông nghiệp tại Brazil từ sau chiến tranh, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của trung tâm giao dịch hàng hóa lớn nhất tại nước này vào thời điểm năm 2007 - Brazil Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Bài viết đã phân tích một số điểm nổi bật trong hoạt động của BM&F và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: (i) Mối liên kết chặt chẽ giữa chính sách của chính phủ và chiến lược kinh doanh của BM&F; (ii) Sự liên kết giữa sàn giao dịch hàng hóa và ngân hàng; (iii) Không ngừng phát triển các hoạt động hợp tác và liên kết quốc tế nhằm mở rộng thị trường; (iv) Chính sách sử dụng ủy ban tư vấn sản phẩm như là cầu nối giữa sàn giao dịch và những thành viên tham gia thị trường cũng là một chiến lược tốt cho sự phát triển bền vững; (v) Việc hợp nhất thị trường hàng hóa vật chất nội địa.