Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 171 | tháng 6/2020

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Thích

Tóm tắt:

Nghiên cứu tập trung xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công (DVHCC) tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Nghiên cứu đã sử dụng 360 phiếu khảo sát được gửi đến 360 cá nhân trực tiếp sử dụng DVHCC tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Kết quả là nghiên cứu đã xác định được sáu yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của người dân đối với chất lượng DVHCC tại tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM, bao gồm: Quy trình thủ tục, Năng lực phục vụ, Thời gian giải quyết hợp lý, Thái độ phục vụ, Tiếp cận dễ dàng, Cơ sở vật chất. Trong đó, “Quy trình, thủ tục” là yếu tố có sự tác động mạnh nhất đến sự hài lòng người dân và ngược lại “Cơ sở vật chất” là yếu tố có sự tác động yếu nhất. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị tương ứng được đề xuất để giúp Ủy ban Nhân dân TP.HCM nâng cao chất lượng DVHCC, mang lại sự hài lòng cho người dân.


Factors Affecting People's Satisfaction with the Quality of Public Administrative Services in Ho Chi Minh City

Abstract:

The study focused on identifying the influencing factors and degree od those factors on people's satisfaction with the quality of public administrative services at the HCMC People's Committee. The study used 360 questionnaires that sent directly to 360 individuals using public administrative services at the People's Committee of Ho Chi Minh City. The research finding shows that. There are six factors positively affect on people's satisfaction with the quality of public administrative services at the People's Committee of Ho Chi Minh City, including Procedure procedures, Service capacity, Reasonable handling time, Service attitude, Easy access, Facilities. In which "Procedures" has the most substantial impact on people's satisfaction. In contrast, the factor "Facilities" is the weakest impact on people's pleasure. Based on the research results, several corresponding governance implications have been proposed to help the HCMC People's Committee improve the quality of public administrative services, bringing greater satisfaction to the people.