Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 171 | tháng 6/2020

Hàm sản xuất: Lịch sử phát triển và một số dạng hiện đại

Nguyễn Ngọc Thạch

Tóm tắt:

Hàm sản xuất (HSX) đóng một vai trò như một công cụ quan trọng trong phân tích kinh tế học, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, chúng cho phép phân tích mối quan hệ giữa tiến bộ kỹ thuật, hệ số co giãn thay thế giữa vốn và lao động, tỷ trọng các yếu tố sản xuất trong thu nhập và tăng trưởng kinh tế. Để thực hiện được một phân tích chuyên sâu về mối quan hệ này, cần xác định chính xác các dạng hàm phù hợp. Để xác định được các dạng hàm phù hợp cho phân tích, cần am hiểu sự tiến hóa của HSX. Bởi vậy, bài nghiên cứu đặt mục đích là lược khảo sự phát triển của HSX và trên cơ sở đó, xem xét một số HSX quan trọng cho phân tích tăng trưởng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có ba dạng hàm được sử dụng phổ biến nhất là Cobb-Douglas, CES và VES. Tác giả gợi ý rằng để phân tích tăng trưởng kinh tế trong một thời kỳ mẫu, nên sử dụng hàm CES, trong khi đối với các hệ thống kinh tế phát triển nhanh, nên sử dụng hàm VES. Từ đó, bài viết gợi ý nên sử dụng hàm VES để phân tích tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.


Production Functions: A Brief History and Common Functional Forms

Abstract:

The paper aims to examine the development of the production function, an essential tool in the analysis of economic growth, on that basis, to consider some modern production functions. Research results show that the Cobb-Douglas, the CES, and the VES are three most commonly used function types. The author suggests that the CES function should be used to analyze economic growth over a sample period.  In contrast, for a rapidly developing economy, the VES function should be recommended.