Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 171 | tháng 6/2020

Tác động của thu nhập ngoài lãi đến rủi ro và khả năng sinh lời: kết quả thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nguyễn Hoàng Chung

Tóm tắt:

Nghiên cứu này thực hiện đánh giá tác động của thu nhập ngoài lãi (TNNL) đến rủi ro và khả năng sinh lời (KNSL) của 26 ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam giai đoạn 2008–2018, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, TNNL có ảnh hưởng đến rủi ro và KNSL của các NHTM. Theo đó, TNNL cải thiện KNSL của các NHTM, tuy nhiên các NHTM phải chấp nhận một mức độ rủi ro cao hơn trong hoạt động. Do đó, nghiên cứu thực nghiệm đưa ra một số khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp tài liệu tham khảo để các NHTM đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, nghiên cứu cũng giải thích kết quả của một số biến kiểm soát trong mô hình nghiên cứu.


The Effects of Non - Interest Income on Risks and Profitability: Empirical Evidence From Joint Stocks Commercial Banks in Viet Nam

Abstract:

Empirical research on the effects of non - interest income is mainly on the bank’s risks and Profitability of 26 commercial banks in Vietnam from 2008 to 2018. The research results indicate that non - interest income influence the bank’s risks and Profitability of commercial banks. Accordingly, non - interest income improves the Profitability of commercial banks. However, they must accept a higher level of risk in their business. Therefore, empirical research makes some recommendations based on research results to provide references for commercial banks to ensure efficiency and safety. Besides, the study also explains the effects of several dependent variables in the research model.