Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 171 | tháng 6/2020

Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đối với ổn định ngân hàng tại Việt Nam

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Tóm tắt:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đo lường tác động của chính sách tiền tệ (CSTT) và chính sách an toàn vĩ mô (CSATVM) đến ổn định ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2008–2018. Sử dụng dữ liệu bảng động của 22 ngân hàng thương mại (NHTM), kết quả nghiên cứu cho thấy một cú sốc của CSTT hoặc việc thực hiện CSATVM mở rộng có thể gây nên hiện tượng bất ổn ngân hàng. Ngoài ra, cũng tồn tại mối quan hệ phối hợp giữa CSTT và CSATVM trong việc duy trì ổn định ngân hàng, cụ thể khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng lượng cung tiền M2 ra nền kinh tế, đồng thời NHTM tăng tỷ lệ cho vay trên tiền gửi sẽ làm gia tăng bất ổn ngân hàng. 


The Impact of Monetary Policy and Macroprudential Policy on Bank Stability in Vietnam

Abstract:

The purpose of this paper was to analyze the impact of monetary policy and macroprudential policy on bank stability in Vietnam in the period of 2008–2018. Using dynamic panel data of 22 commercial banks, the study shows that a shock of monetary policy or implementing the expanded macroprudential policy can cause banking instability. Besides, there is also a coordination relationship between monetary policy and macroprudential policy in maintaining bank stability, particularly when the SBV increases the M2 money supply to the economy, and commercial banks increase the loan deposit ratio, thereby increasing bank instability.