Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 171 | tháng 6/2020

Thực nghiệm mô hình hồi quy không gian về FDI ở Việt Nam: Bằng chứng cấp tỉnh, thành

Nguyễn Minh Hải

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết này nhằm đánh giá các nhân tố quyết định đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại 63 tỉnh, thành của Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy, ngoài những yếu tố căn bản tác động trực tiếp đến đầu tư FDI của tỉnh, thành và gián tiếp ảnh hưởng đến đầu tư FDI vào các tỉnh, thành lân cận thì tương tác không gian giữa các địa phương cũng được phát hiện như là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ đến mức chênh lệch trong phân phối nguồn vốn FDI giữa các tỉnh, thành. Tác động gián tiếp nhỏ hơn nhưng thể hiện cùng một xu hướng với tác động trực tiếp. Dựa trên các bằng chứng thực nghiệm, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách quan trọng giúp các địa phương có tầm nhìn dài hạn trong việc thu hút vốn FDI nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sâu rộng trong giai đoạn 2020–2030. 


Application of Spatial Regression Analysis to FDI in Vietnam: Province-Level Evidence

Abstract:

This paper aims to assess the determinants of FDI in 63 provinces of Vietnam. The research results show that, apart from the primary factors that directly affect FDI in the province and indirectly affect FDI investment in neighboring provinces, spatial interaction between localities is one of the important factors leading to the disparity in the distribution of FDI capital in Vietnamese regions. The indirect effects are smaller in magnitude but have the same sign as the direct effects. Based on empirical evidence, the paper proposes severalimportant policy implications that help provinces have a long-term vision in attracting FDI to ensure the promotion of extensive economic growth in the period 2020–2030.