Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 171 | tháng 6/2020

Giải pháp chiến lược cho dịch vụ hậu cần điện tử (E-Logistics) tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Xuân Quyết

Tóm tắt:

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có hệ thống logistics phát triển và có tầm quan trọng nhất trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước (VLA, 2018). Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, TP.HCM cần nhanh chóng xây dựng chương trình phát triển logistics trở thành ngành kinh tế chủ lực. Chính vì vậy, TP.HCM đề ra Định hướng mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026–2030 gồm: (1) Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2026–2030 đạt từ 6,82% đến 9,06%/năm; và (2) Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GRDP đạt khoảng 15%, tỷ lệ dịch vụ logistics thuê ngoài khoảng 65%, góp phần kéo giảm chi phí logistics của toàn nền kinh tế so với GDP còn khoảng từ 15% đến 17% (UBND TP.HCM, 2017).


Strategic Solutions for Logistics Services at Ho Chi Minh City

Abstract:

According to the Vietnam Association of Logistics Services Enterprises, Ho Chi Minh City has the most developed and important logistics system in the Southern key critical economic region and the whole country (VLA, 2018). In the current period of international economic integration, Ho Chi Minh City needs to quickly develop a logistics development program to become a key economic sector, etc. Therefore, Ho Chi Minh City sets the target orientation. Especially in the period 2026–2030, including: (1) The average growth rate of total retail sales of goods and consumer services in the period 2026–2030 reaches 6,82 percent to 9,06 percent per year; (2) By 2030, the proportion of logistics services in GRDP will be around 15 percent, the proportion of outsourced logistics services will be around 65 percent, contributing to reduce logistics costs to about 15% - 17% of GDP (Ho Chi Minh City People's Council, 2017).