Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 177 | THÁNG 12/2020

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Nguyễn Văn Thụy, Võ Thị Thanh Lâm

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc (YĐNV) của nhân viên khối khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB). Dữ liệu được khảo sát từ 277 nhân viên đang làm việc tại khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực miền Nam của MB, kết quả nghiên cứu cho thấy ba yếu tố gồm: chính sách lương thưởng đãi ngộ, áp lực công việc và chính sách đào tạo – phát triển có tác động đến YĐNV của nhân viên. Nghiên cứu cũng đồng thời chỉ ra rằng, yếu tố quan hệ đồng nghiệp và sự thỏa mãn công việc chưa có sự tác động đến YĐNV của nhân viên khối khách hàng doanh nghiệp. Như vậy, để duy trì và giữ chân nhân viên tại khối khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nhà quản trị ngân hàng cần tập trung xem xét các chính sách về đào tạo và phát triển sự nghiệp cho nhân viên, xây dựng chính sách đánh giá thành tích hiệu quả từ đó có mức thù lao tương xứng với thành tích, nhiệm vụ, và xem xét điều chỉnh áp lực công việc để xây dựng môi trường làm việc phù hợp tạo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Accenture (2001). The high performance workforce: separating the digital economy's winners from losers. In the Battle for Retention Accenture study, 1-5.
 2. Ali Shah, I., Fakhr, Z., Zaman, K., & Shakil, A. M. (2010). Measuring Push, Pull and Personal Factors Affecting Turnover Intention: A Case of University Teachers in Pakistan. Review of Economic and Business Studies, 3, 167-192
 3. Arshad, H. & Puteh, F. (2015). Determinants of Turnover Intention among Employees. Journal of Administrative Science, 12(2),1-15
 4. Belete, K., (2018). Turnover Intention Influencing Factors of Employees: An Empirical Work Review.  J Entrepren Organiz Manag, 7(3), 3-7
 5. Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606.
 6. Bryman, A., Gillingwater, D., & McGuinness, I. (1992). Leadership and Organisational Transformation. Management Research News, 15(5/6), 26-27.
 7. Cao Hào Thi & Võ Quốc Hưng (2010). Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của công chức – viên chức Nhà nước, Hội nghị khoa học Đại học Bách Khoa.
 8. Carmines, E. G., & McIver, J. P. (1981). Analyzing Models with Unobserved Variables: Analysis of Covariance Structures. In G. W. Bohrnstedt, & E. F. Borgatta (Eds.), Social Measurement: Current Issues (pp. 65-115). Beverly Hills: Sage Publications, Inc.
 9. Chew, J. C. L. (2004). The influence of Human Resource Management Practices on the Retention of Core Employees of Australian Organisation: An Empirical Study, An Unpublished PhD Thesis, Murdoch University in Australian.
 10. Cordero, J., & Baerga., (2009). The Relationship between Organisational Role Stress of Project Managers and Voluntary Turnover, Job Satisfaction and Intention to Leave. ProQuest Dissertations & Theses, n/a.
 11. Frone, M. R. (2003). Work-family balance. In J. C. Quick & L. E. Tetrick (Eds.), Handbook of occupational health psychology. American Psychological Association, 143-162.
 12. Ghazali. H. (2010). Employee intention to leave a job: a case of Malaysian fast food industry. PhD thesis. Waikato University New Zealand.
 13. Hair, J. J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C, (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.), Peason Prentice Hall.
 14. Jamrog, J. J. (2002). The coming decade of the employee. Human Resource Planning, 25(3), 5-11.
 15. Jha, S. (2009) Determinants of Employee Turnover Intentions: A Review. Management Today, 9, 26-33.
 16. Kerlinger, F. N. (1973). Foundation of Behaviour Research. New York: Holt, Rinehart and Wiston, Inc.
 17. Lambert, E., & Hogan, N. (2009), The Importance of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Shaping Turnover Intent, Georgia State University
 18. Lashley, C. (2000). Hospitality Retail Management, A unit Manage's Guide. Oxford: Butterworth Heinemann.
 19. Lim, J. Y., & Cromartie, F., (2001). Transformational leadership, organizational culture and organizational effectiveness in sport organizations. The Sport Journal, 4(2), 111-169.
 20. Long, C. S., Thean, L. Y.,  Ismail, W. K. W. & Jusoh, A., (2012). Leadership Styles and Employees' Turnover Intention: Exploratory Study of Academic Staff in a Malaysian College, World Applied Sciences Journal, 19(4), 575-581
 21. Lucy, F., Mellor, D., Moore, K. & Loquet, C. (2004). How Can Managers Reduce Employee Intention to Quit? Journal of Managerial Psychology, 19(2), 170-187
 22. Marchington, M & Grugulis. I. (2000). Best practice' human resource management: perfect opportunity or dangerous illusion?, The International Journal of Human Resource Management, 11(6), 1104-1124
 23. Masri, M. (2009). Job Satisfaction and Turnover Intention among the skilled personnel in Triplc Berhad, Master thesis, Universiti Utara Malaysia.
 24. MB (2017, 2018, 2019). Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình hoạt động của ngân hàng.
 25. Meyer & Allen (1991). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
 26. Mowday, R. T., Porter, W. L., & Steers, R. M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. Organizational and occupational psychology.
 27. Nguyen Van Thuy (2020). Turnover Intention Influencing Factors of Employees: An Empirical Study of Commercial Joint Stock Bank in Vietnam, International Journal of Science and Research, 9(3), 842-849.
 28. Norusis, M. P. (1993). SPSS for Windows. Base System. Chicago: SPSS Inc.
 29. Nunnally, J.C. (1978) Psychometric theory. 2nd Edition, McGraw-Hill, New York.
 30. Parker, O., & Wright, L., (2001/January). Pay and employee commitment: the missing link. Ivey Business Journal, 65(3), 70-79.
 31. Price, J. & Mueller, C. (1986). Absenteeism and turnover among hospital employees. Greenwich, CT: JAI Press.
 32. Quang Thắng (2020). Hơn 4.000 nhân viên ngân hàng nghỉ việc năm qua, Truy cập tại https://news.zing.vn/hon-4000-nhan-vien-ngan-hang-nghi-viec-nam-qua-post1047170.html, ngay truy cập 15/2/2020.
 33. Sanchez, B. N., Budtz-Jorgensen, E., Ryan, L. M., & Hu, H. (2005). Structural equation models: a review with applications to environmental epidemiology. Journal of American Statistical Association, 100(472), 1443-1455.
 34. Shaw, J. D., Delery, J. E., Jenkins, G. D., & Gupta. N. (1998). An Organization-Level Analysis of Voluntary and Involuntary Turnover, Academy of Management Journal, 41(5), 511-525.
 35. She, C. K., Thoong, L. S., See, S. N. & Qing, T. H. (2013). A Study on factors that impact turnover intention of emplorees among sme firms in ict industry, Universiti Tunku Abdul Rahman.
 36. Steenkamp, J.-B. E. M., & Van Trijp, H. C. M. (1991). The use of LISREL in validating marketing constructs. Int J Res Mark, 8(4), 283–99.
 37. Steiger, J. (1990). Tests for comparing elements of a correlation matrix. Psychological Bulletin, (87), 245-251.
 38. Storey & Sisson (1993). Managing Human Resources and Industrial Relations, Buckingham, Open University Press.
 39. Stranks, J. (2005). Stress at work: Management and Prevention. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann
 40. Tracey, J. and Hinkin. T., (2008). Contextual Factors and Cost Profiles Associated with Employee Turnover, Cornell Hospitality Quarterly, 49(1), 8-35.
 41. Willis, C. (2000). Go for your goals. Working woman, 6-7.
 42. Wu, X., & Polsaram, P. (2011). Factors Influencing Employee Turnover Intention: The Case of Retail Industry in Bangkok. Thailand.


Factors Affecting the Employee's Intention to Leave: A Case Study of Small and Medium Enterprise Customer Employee's at Military Commercial Joint Stock Bank

Abstract:

The research aims to analyze factors affecting the employees' intention to leave their jobs at commercial banks. The data was surveyed from 277 employees working in the SME sector of the Military Commercial Joint Stock Bank. The research results show that compensation, job stress, and training - development policies affect employees turnover intention. The study also indicates that co-worker relationships and job satisfaction have not shown as a cause of the employee's intention to leave. Thus, to maintain and retain employees of SMEs, bank managers need to focus on considering policies on training and career development for employees, formulating strategies to evaluate performance effectively, and considering adjusting work pressure to create a suitable work environment in the balance between work and life.