Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 177 | THÁNG 12/2020

Tác động của đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam

Lê Hoàng Vinh, Trần Tuấn Anh, Lê Thị Minh Thủy

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu tác động của đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính (ĐBTC) đến lợi nhuận của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 542 doanh nghiệp trong giai đoạn 2014–2018, dữ liệu được tiếp cận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán. Phân tích hồi quy theo GLS cho thấy, đòn bẩy hoạt động có tác động cùng chiều đến lợi nhuận, trong khi ĐBTC có tác động ngược chiều đến lợi nhuận. Bên cạnh đó, sự tương tác giữa hai đòn bẩy này có mối quan hệ bổ sung và có tác động cùng chiều đến lợi nhuận. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn phát hiện tác động phi tuyến của đòn bẩy hoạt động theo dạng chữ U ngược đến lợi nhuận.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Agburuga, I. U., & Ibanichuka, E. A. L. (2016). The predictive ability of corporate profitabiliy components and future earnings.European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 4(11),1-12.
 2. Arnold, G. (2013). Corporate financial management (Fifth edition), Pearson Education Limited, 518-23.
 3. Brealey, R. A. & ctg (2008, ninth edition), Principles of Corporate Finance, Mc Graw- Hill International Edition.
 4. Chen, Z., Harford, J., & Kamara, A. (2019). Operating leverage, profitability, and capital structure. Journal of financial and quantitative analysis54(1), 369-392.
 5. Gujarati, D. N. (2011). Econometrics by Example, Paperback, Chương 10: Vấn đề đa cộng tuyến và cỡ mẫu nhỏ, Bản dịch của Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbight, http://www.fetp.edu.vn/cache/MPP04-522-R02V-2012-0530-08580840.pdf.
 6. Habib, S. (2014). Impact of Financial and Operating Leverages on firm’s profitability: A Case study of consumer product companies in Pakistan. KASBIT Business Journals (KBJ)7(2), 47-63.
 7. Horne, V. J. C. (1977). Financial Management and Policy. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 8. Horne, V. J. C. & Wachowicz, Jr J. M. (2008). Fundamentals of Financial Management (13th edition). Prentice Hall.
 9. Khedkar, E. B. (2015). A Study of Leverage Analysis and Profitability for Dr. Reddy’s Laboratories. International Journal of Research in Engineering and Social Sciences5(5), 17-31.
 10. Khurram, S., Zeshan, A. & Hussain, T. (2016). Leverages Effect on Profitability: A Case of Cement Sector of Pakistan. Elixir International Journal, 96(41817).
 11. Kumar, D. M. (2014). An empirical study in relationship between leverage and profitability in Bata India limited. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies2(5).
 12. Myers, S. C. (1977). Determinants of corporate borrowing, Journal of Financial Economics, 5(2), 147-175.
 13. Ngô Kim Phượng, Lê Hoàng Vinh, Lê Thị Thanh Hà & Lê Mạnh Hưng (2018). Phân tích tài chính doanh nghiệp (tái bản lần 4), Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM.
 14. Nguyễn Minh Kiều (2009). Tài chính doanh nghiệp căn bản, Nhà xuất bản Thống kê.
 15. Pandey, N. S., & Ponni, R. (2017). A Study on Corporate Leverage and Profitability of Pharmaceutical Industry in India: An Empirical Analysis. Pacific Business Review International10(6), 111-124.
 16. Patel, J. B. (2014). Impact of leverage on profitability: a study of Sabar dairy. International Multidisciplinary Research Journal1(3), 1-6.
 17. Pavan, K. S. S. (2017). Leverage analyses and its impact on profitability of JSW Steels LTD.,- A study. International Journal of Management and Social Science Research Review, 1(35).
 18. Saleem, Q., & Naseem, M. K. (2011). Leverage-An analysis and its impact on profitability with reference to selected oil and gas companies of Pakistan. International Journal of Management Sciences and Business Research1(1), 3-12.
 19. Sen, G., & Ranjan, R. (2018). Rapport between Leverage and Profitability: A Study of TVS Motor Company. Journal of Finance and Accounting6(2), 49-55.
 20. Silambarasan, D. & Azhagaiah, R. (2015). The Impact of Corporate Leverage on Profitability: Evidence fromIT Industry in India. Pacific Business Review International,8(4).
 21. Susmel, R. (2015). Panel Data Models, Lecture 15, Ph.D. Econometrics I Course, University of Houston.
 22. Tayyaba, K. (2013). Leverage–An Analysis And Its Impact On Profitability With Reference To Selected Oil And Gas Companies. International Journal of Business and Management Invention2(7), 50-59.


Impacts of Operating Leverage and Financial Leverage on Profitability of Non-Financial Firms that Listed in Vietnam

Abstract:

The paper studies the impact of operating leverage and financial leverage on profitability of non-financial firms that listed in Vietnam. Research data is collected from audited financial statements from 542 firms during the period 2014-2018. GLS regression analysis shows that operating leverage has a positive impact on profitability, while financial leverage negatively impacts on profitability, and the additional relationship between operating leverage and financial leverage positively impacts on profitability. In addition, the result finds evidence on the non-linear impact of operating leverage on profitability with the inverted U-shape.