Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 177 | THÁNG 12/2020

Kỷ luật thị trường Việt Nam: Góc nhìn từ thực trạng các ngân hàng thương mại

Trần Việt Dũng, Lữ Hữu Chí

Tóm tắt:

Dựa trên bộ dữ liệu giai đoạn 2010–2019 của 19 ngân hàng thương mại (NHTM) niêm yết tại Việt Nam, nhóm tác giả tiến hành đánh giá kỷ luật thị trường (KLTT) giữa các ngân hàng tại Việt Nam sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007–2009. Kết quả thực nghiệm cho thấy, bằng chứng về sự tồn tại KLTT liên ngân hàng, tuy nhiên ở mức độ yếu. Chỉ số thanh khoản dường như được quan tâm đối với các ngân hàng nhỏ hơn. Đối với các ngân hàng lớn hơn, chất lượng tài sản phản ánh mối bận tâm nhiều hơn. Từ đó, nhóm tác giả hy vọng bài viết sẽ đóng góp thêm vào dòng nghiên cứu KLTT ngành ngân hàng Việt Nam dưới góc độ giám sát bởi chính các ngân hàng

Tài liệu tham khảo:

  1. Calomiris, C. W. & Kahn, C.M. (1996). The Efficiency of Self-Regulated Payments Systems: Learning from the Suffolk System, Journal of Money, Credit and Banking, 28(4), 766–797.
  2. Calomiris, C. W. (1999). Building an incentive-compatible safety net, Journal of Banking & Finance, 23(10), 1499–1519.
  3. Furfine, C. H. (2001). Banks as monitors of other banks: Evidence from the overnight federal funds market. J. Bus. 74, 33–57.
  4. Hadad, M. D., Agusman, A., Monroe, G. S., & Gasbarro, D. (2011). Market discipline, financial crisis and regulatory changes: evidence from Indonesian banks. Journal of Banking and Finance 35, 1552–1562.
  5. Hasan, I., Jackowicz, K., Kowalewski, O., & Kozłowski, Ł. (2013). Market discipline during crisis: evidence from bank depositors in transition countries. J. Bank. Financ. 37, 5436–5451.
  6. King, T. B. (2008). Discipline and Liquidity in the Interbank Market, Journal of Money, Credit and Banking, 40(2-3), 295–317
  7. Levy-Yeyati, E., Martínez Pería, M. S. & Schmukler, S. (2004). Market Discipline under Systemic Risk: Evidence from Bank Runs in Emerging Economies, World Bank Policy Research Working Paper No. 3440 (Washington, DC: World Bank).
  8. Rochet, J-C. (2004). Market Discipline in Banking: Where Do We Stand?, Published in: Market Discipline Across Countries and Industries, ed. W. Hunter, G.Kaufman, C. Borio, and K. Tsatsaronis, MIT Press, Boston, 55–67.
  9. Tovar-García, E. D. (2015). Exposure to interbank market and risk-taking by Mexican banks, Cuadernos de Economía: Spanish Journal of Economics and Finance, doi:10.1016/j.cesjef.2015.11.002.
  10. Tovar-García, E. D. (2016). Who can better monitor a bank than another bank? Mechanisms of discipline in the Mexican interbank market. Rev. Métodos Cuantitativos para la Econ. y la Empres. 21, 205–229


Market Discipline in Vietnam: The Perspective from the Current Situation of Commercial Banks

Abstract:

Based on the 2010 - 2019 data set of 19 listed commercial banks in Vietnam, we conduct a market discipline assessment among banks in Vietnam after the 2007 - 2009 financial crisis. The empirical results show evidence of the existence of the interbank market discipline, but at a weak level. Liquidity ratio seems to be of interest to smaller banks. For larger banks, asset quality reflects more of a concern. From there, we hope the article will contribute more to the research line on Vietnam's banking market discipline under the supervision of the banks themselves.