Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 190+191 | THÁNG 01+02/2022

Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Bến Cát

Đặng Văn Tú, Bùi Diệu Anh

Tóm tắt:

Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (KHCN) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thị xã Bến Cát Bình Dương (Agribank Bến Cát). Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 660 KHCN có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ ba năm trở lên trong giai đoạn 2018–2020 bằng phương pháp phân tích thống kê và hồi quy logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy sáu yếu tố có tác động đến khả năng trả nợ của KHCN là giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, quy mô khoản vay (QMKV), lãi suất, lịch sử tín dụng. Trong khi các yếu tố giới tính, thu nhập và QMKV có tác động cùng chiều đến khả năng trả nợ, các yếu tố còn lại tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ.

Tài liệu tham khảo:

 1. Basel Committee on Banking Supervision (2006). International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework-omprehensive version. Bank for International Settlements.
 2. Bùi Diệu Anh (2020). Tín dụng ngân hàng. Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM.
 3. Bùi Văn Trịnh & Nguyễn Trường Kỳ (2012). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại Thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học, số 3, trang 110.
 4. Chapman, J. M. (1990). Factors affecting credit risk in Personal Lending. National Bureau of Economic Research.
 5. Crook, J. (1995). Time series explanations of merger activity: some econometric results. International Review of Applied Economics, 9(1), 59-85.
 6. Đặng Thị Cẩm Nhung (2015). Phân tích các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Long An. Luận văn Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính Marketing.
 7. Dao, H. T. T., Kim, N. T., & Mai, N. T (2015). Poor Households’ Credit Accessibility: The Case of Rural Vietnam. Asian Journal for Poverty Studies1(2), 109-116.
 8. Ha, C. N. (2020). Posterior Summary of Bayes Error Using Monte-Carlo Sampling and Its Application in Credit Scoring. Asian Journal of Economics and Banking, 4(2),117-126.
 9. Jimenez, G., & Saurina, J. (2004). Collateral, Type of Lender and Relationship Banking  as  Determinants  of  Credit  Risk. Journal of  Banking  &  Finance, 28(9), 2191-2212.
 10. Jin-Chuan Duan & Yanqi Zhu (2020). Economic Growths of ASEAN-5 Countries Impacted by Global and Domestic Credit Risks. Asian Journal of Economics and Banking, 4(2), 1-20.
 11. Kohansal, M. R., & Mansoori, H. (2009). Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran. In Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg. 1-4.
 12. Lê Huyền Thiên Phú (2013). Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NH TMCP Phát triển Mê Kông - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.
 13. Nguyễn Phúc Mẫn (2015). Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHTMCP Ngoại thương Chi nhánh Vũng Tàu. Luận văn Thạc sĩ Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 14. Oladeebo, J. O., & Oladeebo, O. E. (2008). Determinants of loan repayment among smallholder farmers in Ogbomoso agricultural zone of Oyo State, Nigeria. Journal of Social Sciences17(1), 59-62.
 15. Orebiyi, J. S. (2002). Agricultural Loan Repayment Performance and its Determinants in the Rural Credit Markets of Imo State, Nigeria. International Journal of Agriculture and Rural Development3(1), 37-45.
 16. Quốc hội (2010). Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam số 47/2010/QH12, ngày 16/06/2010.
 17. Roslan, A. H. & Karim, M. Z. A. (2009). Determinants of microcredit repayment in Malaysia: the case of Agrobank. Humanity & Social Sciences Journal, 4(1), 45.
 18. Sharma, M., & Zeller, M. (1997). Repayment performance in group-based credit programs in Bangladesh: An empirical analysis. World development25(10), 1731-1742.
 19. Takahatake, T., & Maharjan, K. L. (1983). An examination of the socio-economic implications of microfinance programmes: an alternative approach in Nepal. Contributions to Nepalese Studies, 29(1), 97-127.
 20. Thanh Dinh, T. H., & Kleimeier, S. (2006). Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional versus Relationship Lending (No. 012). 16(5), 471-495.
 21. Trương Đông Lộc & Nguyễn Thanh Bình (2011). Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 64, 3-7.
 22. Weber, R., & Musshoff, O. (2012). Is agricultural microcredit really more risky? Evidence from Tanzania. Agricultural Finance Review, 72(3), 416-435.
 23. Wongnaa1, C. A. & Awunyo-Vitor, D. (2013). Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana. Agris on-line Papers in Economics and Informatics, 5(2), 111-122.

 


Factors Affecting on the Solvency of Individual Customers at Agribank Ben Cat

Abstract:

The article aims to examine the factors affecting the solvency of individual customers at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Ben Cat Branch (Agribank Ben Cat). The article was conducted basing on data collected from 660 individual customers who have the credit relationships with the bank for 3 years or more during 2018–2020 by conducting statistical analysis and Logistic regression analysis. The research results show that there are six factors affecting on the solvency of individual customers, including gender, job, income, loan size, interest rate, and credit history. While gender, income, and loan size have positive impacts on the solvency, the remaining factors have negative impacts on the solvency.