Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 190+191 | THÁNG 01+02/2022

Ổn định ngân hàng và tài chính toàn diện: Nghiên cứu các nước khu vực Đông Nam Á

Trương Thị Hồng, Nguyễn Từ Nhu

Tóm tắt:

Phát triển tài chính toàn diện được xem là một trong các chiến lược thúc đẩy tài chính nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung. Trong những năm qua, nhiều quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có các nước Đông Nam Á, đã xây dựng các chiến lược phát triển tài chính toàn diện để thúc đẩy hệ thống tài chính bắt kịp xu hướng toàn cầu hóa. Bài nghiên cứu này tập trung đánh giá mức độ ảnh hưởng của phát triển tài chính toàn diện đến ổn định tài chính của hệ thống ngân hàng các quốc gia Đông Nam Á. Bằng phương pháp hồi quy tuyến tính trên dữ liệu bảng, kết quả nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm hữu ích về tầm quan trọng của tài chính toàn diện; từ đó đề xuất các gợi ý về mặt chính sách nhằm xây dựng chiến lược phát triển tài chính toàn diện đảm bảo cho sự ổn định của hệ thống ngân hàng tại các nước này.

 

Tài liệu tham khảo:

 1. Adasme, O., Majnoni, G., & Uribe, M. (2006). Access and Risk: Friends or Foes? Lessons from Chile, World Bank Policy Research Working Paper 4003, Washington, DC: World Bank. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9298 License: CC BY 3.0 IGO.
 2. Ahamed, M. M. & Mallick, S. K. (2019). Is financial inclusion good for bank stability? International evidence. Journal of Economic Behavior & Orga- nization, 157(C), 403-427
 3. Allen, F., Carletti, E., Cull, R., Qian, J. Q., Senbet. L., & Valenzuela, P. (2014). The African financial development and financial inclusion gaps, Journal of African Economies, 23(5), 614e-642.
 4. Cihák, M. M., Wolfe, S., & Schaeck, K. (2006). Are more competitive banking systems more stable? International Monetary Fund, 30, 171-193. https://doi.org/10.5089/9781451864038.001.
 5. Cihak, M., Mare, D. S., & Melecky, M. (2016). The nexus of financial inclusion and financial stability: A study of trade-offs and synergies. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24639.
 6. Dabla-Norris, M. E., Kochhar, M. K., Suphaphiphat, M. N., Ricka, M. F., & Tsounta, E. (2015). Causes and consequences of income inequality: A global perspective, International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Causes-and-Consequences-of-Income-Inequality-A-Global-Perspective-42986.
 7. Davis, E. P. (2003). Toward to typology for systemic financial instability, Economics and Finance Section, Public Policy Discussion Papers, 3-20.
 8. Demirguc-Kunt, A. & Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database, Development Research Group Policy Research Working Paper No, 6025, Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-6025.
 9. Garcia-Herrero, A. & Del Rio Lopez, P. (2003). Financial Stability and the Design of Monetary Policy, Retrieved from https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/03/Fic/dt0315e.pdf.
 10. Han, R. & Melecky, M. (2013). Financial inclusion for financial stability: Access to bank deposits and the growth of deposits in the global financial crisis, World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-6577.
 11. Hannig, A. & Jansen, S. (2010). Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues, ADBI Working Paper 259, Tokyo: Asian Development Bank Institute, Retrieved from https://www.adb.org/sites/default/files/publication/156114/adbi-wp259.pdf.
 12. Honohan, P. (2008). Cross-Country Variation in Household Access to Financial Services, Journal of Banking and Finance, 32(11), 2493–2500.
 13. Jahn, N., & Kick, T. (2012). Determinants of banking system stability: A macro-prudential analysis, Finance Center Münster, University of Münster, 52(6), 12-23.
 14. Kapaya, S. M. (2020). Financial development and economic growth in Tanzania: an ARDL and bound testing approach. Asian Journal of Economics and Banking, 5(1), 46-65.
 15. Khan, H. R. (2011). Financial Inclusion and Financial Stability: Are They Two Sides of the Same Coin? Address by Shri H, R, Khan, Deputy Governor of the Reserve Bank of India, at Bancon 2011, organized by the Indian Bankers Association and Indian Overseas Bank, Chennai, India, 4 November. Retrieved from https://www.bis.org/review/r111229f.pdf
 16. Kumar, C. & Mishra, S. (2011). Banking Outreach and Household level Access: Analyzing Financial Inclusion in India. Retrieved from http://www.igidr.ac.in/conf/oldmoney/Banking%20Outreach%20and%20Household%20level%20Access.pdf.
 17. Mendoza, E. G. Quadrini, V, & Rios-Rull, J. V. (2009). Financial integration, financial development, and global imbalances, Journal of Political Economy, 117(3), 371-416.
 18. Morgan, P., & Pontines, V. (2014). Financial stability and financial inclusion, Asian Development Bank Institute ADBI Working, Paper 488. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2464018.
 19. Neaime, S., & Gaysset, I. (2018). Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality, Finance Research Letters, 24(C), 230-237.
 20. Okpara, J. O. (2011). Factors constraining the growth and survival of SMEs in Nigeria, Management Research Review, 34(2), 156-171.
 21. Prasad, E. (2010). Financial Sector Regulation and Reforms in Emerging Markets: An Overview, NBER Working Paper 16428, Retrieved from https://www.nber.org/system/files/working_papers/w16428/w16428.pdf
 22. Sarma, M. & Pais, J. (2011). Financial inclusion and development, Journal of international development, 23(5), 613-628.
 23. Sarma, M. (2008). Index of financial inclusion, Icrier Working Paper No 215, Retrieved from  http://icrier.org/pdf/Working_Paper_215.pdf.
 24. Sarma, M. (2015). Measuring fnancial inclusion, Economics Bulletin, 35(1), 604–611.
 25. Sarwar, A., Khan, M. A., Sarwar, Z., & Khan, W. (2020). Financial development, human capital and its impact on economic growth of emerging countries. Asian Journal of Economics and Banking, 5(1), 86-100.
 26. Segoviano, M. A., & Goodhart, C. A. E. (2009). Banking stability measures, International Monetary Fund. Retrieved from  https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0904.pdf
 27. Swamy, V. (2014). Testing the interrelatedness of banking stability measures, Journal of Financial Economic Policy, 6(1), 25-45.
 28. Van, L. T. H., Vo, A. T. Nguyen, N. T. & Vo, D. H. (2019). Financial inclusion and economic growth: An international evidence, Emerging Markets Finance and Trade, 57(1), 239-263, DOI: 10.1080/1540496X.2019.1697672
 29. Vo, A. T., Van, L. T. H., Vo, D. H., & McAleer, M. (2019). Financial inclusion and macroeconomic stability in emerging and frontier markets, Annals of Financial Economics, 14(2), 1-15.
 30. World Bank (2014). Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion, Washington, DC.
 31. World Bank (2017). The Global Findex database: Measuring financial inclusion and the fintech revolution, Retrieved from https://globalfindex, worldbank,org/.


Banking Stability and Financial Inclusion: A Case of Southeast Asian Countries

Abstract:

Developing financial inclusion is being considered as one of the crucial strategies to promote finance in particular and economic growth in general. Over the years, many countries, especially developing economies that include Southeast Asia, have developed many policies involving comprehensive financial development strategy to promote the financial system and catch up with the strong globalization trend. The content of this study focuses on assessing the impact of financial inclusion development on financial stability of the banking system in Southeast Asian countries. By using linear regression with panel data, the research results provide useful empirical evidence on the importance of financial inclusion. Thereby, the authors propose policy suggestions to develop financial inclusion for ensuring the stability of the banking system in these countries.