Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 190+191 | THÁNG 01+02/2022

Cơ hội và thách thức trong việc ứng dụng fintech vào hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Lê Hữu Nghĩa, Lê Thị Anh Đào

Tóm tắt:

Ngày 27/9/2019, thay mặt cho Bộ Chính trị, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đã ký ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mặc dù chủ trương, chính sách Việt Nam chưa bắt kịp với những chuyển biến không ngừng về trình độ khoa học kỹ thuật trên thế giới, song nước ta vẫn đạt được những thành tựu đáng kể trong việc áp dụng các tiến bộ này vào hoạt động kinh doanh, sản xuất, thương mại, đáng chú ý là ứng dụng công nghệ tài chính (fintech) trong hoạt động ngân hàng. Điều này không những được hỗ trợ bằng việc nghiên cứu, đẩy mạnh xây dựng hành lang pháp lý mà còn tạo động lực cho sự phát triển bởi những cơ hội đầy tiềm năng như khả năng thích ứng, nhu cầu người dân, cơ sở hạ tầng,… Bên cạnh đó, xu thế giao dịch trực tuyến trở nên phổ biến, đặc biệt khi đại dịch Covid-19 bùng nổ trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, với những thuận lợi và cơ hội, ngành tài chính-ngân hàng Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức như tính đầy đủ của pháp luật điều chỉnh, mối lo ngại về an toàn và khả năng bảo mật thông tin, tội phạm tài chính, chất lượng nguồn nhân lực vận hành và phát triển công nghệ tài chính.

Tài liệu tham khảo:

 1. Brett, K. (2019). Bank 4.0 - Banking everywhere, never at a bank. John Wiley & Sons Ltd, 137-149, Retrieved from https://www.wiley.com/en-us/Bank+4+0%3A+Banking+Everywhere,+Never+at+a+Bank-p-9781119506508.
 2. Casey Hynes (2018). How Vietnam's fintech Market Could Reach Nearly $8 Billion By 2020. Retrieved from https://www.forbes.com/sites/chynes/2018/05/18/vietnams-fintech-market-could-reach-nearly-8-billion-by-2020/?sh=65f89a9f456f.
 3. Chandra, A., & Bagdi, N. (2021). Analysis of factor’s influencing the adoption of e-teaching methodology of learning by students: an empirical study amidst the present pandemic crisis. Asian Journal of Economics and Banking, 5(1), 15-24.
 4. Chính phủ (2018). Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP và Nghị định 16/2019/NĐ-CP, ngày 05/07/2018.
 5. Chính phủ (2020). Dự thảo nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, ngày 01/06/2020.
 6. Công Huyền (2018). Thử nghiệm thành công chuyển tiền liên ngân hàng trên nền tảng blockchain. Truy cập tại https://vnbusiness.vn/ngan-hang/thu-nghiem-thanh-cong-chuyen-tien-lien-ngan-hang-tren-nen-tang-blockchain-1049145.html, ngày truy cập 22/01/2021.
 7. ECB (2018). Guide to assessments of fintech credit institution licence applications. Retrieved from https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/licensing_and_fintech/ssm.guide_on_assessment_for_licensing_of_fintech_credit_insts_draft.en.pdf.
 8. Fintechnews Vietnam (2020). 2020 fintech Vietnam Report and Startup Map: fintech Startups Tripled since 2017. Retrieved from https://fintechnews.sg/45354/vietnam/2020-fintech-vietnam-report-and-startup-map/.
 9. Kumar, R., & Abdin, M. S. (2021). Impact of epidemics and pandemics on consumption pattern: evidence from Covid-19 pandemic in rural-urban India. Asian Journal of Economics and Banking, 5(1), 2-14.
 10. Lê Thanh Tâm, Lê Nhật Hạnh, Nguyễn Việt Cường & Lê Phong Châu (2018). Tác động của fintech tới nghiệp vụ và quản trị ngân hành Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những đổi mới trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng”, Đại học Kinh tế Quốc dân, 20-35.
 11. Lưu Minh Sang & Lê Thị Thùy Dương (2020). Dự thảo nghị định về sandbox đối với fintech: Thiếu điểm cân bằng cốt lõi. Truy cập tại https://www.thesaigontimes.vn/305943/du-thao-nghi-dinh-ve-sandbox-doi-voi-fintech-thieu-diem-can-bang-cot-loi-.html, ngày 25/01/2021.
 12. Ngô Hải (2020). Nâng cao chất lượng nhân sự ngành Ngân hàng. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, Truy cập tại https://thitruongtaichinhtiente.vn/nang-cao-chat-luong-nhan-su-nganh-ngan-hang-32594.html, ngày truy cập 25/01/2021.
 13. Nguyễn Mạnh Hùng & Tạ Thu Hồng Nhung (2020). Thực trạng hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam. Tạp chí Công thương số 25.
 14. Nguyễn Trung Nam (2021). Trọng tài thương mại và CMCN 4.0: Thỏa thuận trọng tài được xác lập bằng truy cập website (browse-wrap) và nhấp chuột (click-wrap) - Giá trị pháp lý và thực tiễn áp dụng. Truy cập tại: https://www.viac.vn/thu-tuc-trong-tai/trong-tai-thuong-mai-va-cmcn-40-thoa-thuan-trong-tai-duoc-xac-lap-bang-truy-cap-website-browsewrap-va-nhap-chuot-clickwrap-gia-tri-phap-ly-va-thuc-tien-ap-dung-a120.html, ngày truy cập 25/01/2021.
 15. Tanda, A., & Schena, C. - M. (2019). Fintech, bigtech and banks : Digitalisation and its impact on banking business models. Switzerland, Springer, 88. Retrieved from https://www.backbase.com/fintech-and-digital-banking-2025/.
 16. Thạch Bình (2018). Bảo vệ người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính. Truy cập tại: https://thoibaonganhang.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung-su-dung-dich-vu-tai-chinh-75373.html, ngày truy cập 25/01/2021.
 17. Thanh Xuân (2020). HSBC và Vietcombank giao dịch tín dụng thư nội địa trên nền tảng blockchain. Truy cập tại https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/hsbc-va-vietcombank-giao-dich-tin-dung-thu-noi-dia-tren-nen-tang-blockchain-1322862.html, ngày truy cập 20/01/2021.


Fintech Applications in Banking in Vietnam: Opportunites and Challenges

Abstract:

On September 27, 2019, Party General Secretary and State President, on behalf of the Politburo, issued Resolution No.52-NQ/TW on a number of guidelines and policies to actively participate in the Fourth Industrial Revolution. Although the above-mentioned guidelines and policies are lagging far behind the ever-changing evolution in the development of the science and technology on the world, Vietnam still has some remarkable achievements in the application of scientific and technological advances in business, production and trade activities. Among these, the applications of financial technology (fintech) in banking. Are not only supported by researching and building the regulatory framework (Sandbox) but also create a positive driving force for development by potential opportunities like adaptability, consumer demands, infrastructure of financial technology, etc. Besides, the trend of online transactions has become popular especially when the Covid-19 pandemic has broken out on a global scale. However, from its the advantages and opportunities, the finance and banking industry in Vietnam has also faced with many risks and challenges such as the adequacy of related regulations, safety and confidentiality of information, financial crime, the quality of human resources for the operation and development of financial technologies.