Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 180 | THÁNG 3/2021

Cạnh tranh, quy mô và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hồ Thúy Ái, Nguyễn Chí Đức

Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích tác động của cạnh tranh và quy mô hoạt động đến biến động lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM). Dữ liệu quý trong thời gian từ quý 1 năm 2008 (Q1/2008) đến quý 4 năm 2019 (Q4/2019) được thu thập từ báo cáo tài chính của 17 ngân hàng niêm yết. Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng được sử dụng để tiến hành ước lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cạnh tranh càng tăng thì rủi ro mà các ngân hàng đối mặt càng cao nhưng quy mô hoạt động lại giúp các ngân hàng ổn định lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro. Một phát hiện mới và quan trọng của nghiên cứu này là tác động của cạnh tranh lên rủi ro lại phụ thuộc vào chính quy mô hoạt động của các ngân hàng. Quy mô ngân hàng có vai trò xoa dịu ảnh hưởng của cạnh tranh lên biến động lợi nhuận của các ngân hàng. Từ kết quả này, nghiên cứu đưa ra một số gợi ý chính sách để cơ quan quản lý cạnh tranh của ngành ngân hàng có thể tham khảo, giúp ngành ngân hàng hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Tài liệu tham khảo:

 1. Anginer, D., Demirguc-Kunt, A., & Zhu, M. (2014). How does competition affect bank systemic risk? Journal of Financial Intermediation, 23(1), 1-26. 
 2. Arping, S. (2019). Competition and risk taking in banking: The charter value hypothesis revisited. Journal of Banking & Finance, 107, 105609. 
 3. Beck, T., De Jonghe, O., & Schepens, G. (2013). Bank competition and stability: Cross-country heterogeneity. Journal of Financial Intermediation, 22(2), 218-244. 
 4. Boyd, J. H., & Runkle, D. E. (1993). Size and performance of banking firms: Testing the predictions of theory. Journal of Monetary Economics, 31(1), 47-67. 
 5. De Haan, J., & Poghosyan, T. (2012). Bank size, market concentration, and bank earnings volatility in the US. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 22(1), 35-54. 
 6. Goetz, M. R. (2018). Competition and bank stability. Journal of Financial Intermediation, 35, 57-69. 
 7. Hellmann, T. F., Murdock, K. C., & Stiglitz, J. E. (2000). Liberalization, moral hazard in banking, and prudential regulation: Are capital requirements enough? American economic review, 90(1), 147-165. 
 8. Jiménez, G., Lopez, J. A., & Saurina, J. (2013). How does competition affect bank risk-taking? Journal of Financial Stability, 9(2), 185-195. 
 9. Nguyễn Đức Trường, Hà Tú Anh, & Nguyễn Thị Thanh Bình (2018). Cạnh tranh và ổn định hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, 23. 
 10. Nguyen, T. H., & Tran, H. G. (2020). Competition, risk and profitability in banking system — Evidence from Vietnam. The Singapore Economic Review, 65(06), 1491-1505. 
 11. Trần Chí Chinh & Nguyễn Hữu Tiến (2016). Tác động của quy mô và tập trung thị trường đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á, 127, 38-47. 
 12. Trần Huy Hoàng & Nguyễn Hữu Huân (2016). Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập tài chính quốc tế. Tạp chí Phát triển KH & CN, 19(1), 88-101. 
 13. Wu, J., Guo, M., Chen, M., & Jeon, B. N. (2019). Market power and risk-taking of banks: Some semiparametric evidence from emerging economies. Emerging Markets Review, 41, 100630. 

 


Competition, Size and Risk in Banking Industry: A Case Study of Vietnam

Abstract:

This study analyzes the impact of competition and size on profit volatility of Vietnamese commercial banks. Quarterly data for the period from Q1.2008 to Q4.2019 are collected from the financial statements of 17 listed banks and the panel data regression method is employed to conduct the estimation. Research results show that the higher the competition, the higher the risks that banks face, but the scale of operations helps banks stabilize profits and reduce risks. A new and important finding of this study is that the impact of competition on risk depends on size of banks. Increase in bank size can ease the effect of competition on banks’ profit volatility. From the results, some policy implications are suggested to help the banking industry to operate stably and develop sustainably.