Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 140 | THÁNG 11/2017

Cạnh tranh và sự ổn định tài chính của ngân hàng – bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Lê Hoàng Anh, Trần Minh Đạo, Nguyễn Lưu Tuyền

Tóm tắt:

Mối quan hệ giữa cạnh tranh và sự ổn định của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) là trung tâm của những cuộc tranh luận về học thuật và chính sách trong hơn hai thập kỷ qua, đặc biệt từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung phân tích mối quan hệ giữa cạnh tranh và sự ổn định tài chính tại 24 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cạnh tranh gia tăng giúp hệ thống NHTM Việt Nam ổn định hơn. Tuy nhiên, khi cạnh tranh vượt quá một giới hạn nhất định làm cho hệ thống NHTM Việt Nam trở nên bất ổn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, khi khủng hoảng tài chính xảy ra, cạnh tranh có tác động tiêu cực đến sự ổn định tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam.


Bank competition and financial stability: empirical evidence in Vietnam

Abstract:

The relationship between competition and stability of the commercial banking system has been at the heart of scholarly and policy debates over the past two decades, especially since the 2008-2009 financial crisis. In this study, we focus on analysing the relationship between competition and stability of 24 commercial banks Vietnamese for the period 2008-2016. Our study results show that increasing competition helps Vietnam's banking system to become more stable. However, the relationship between competition and stability is nonlinear. The results of our study also show that when the financial crisis occurs, competition will have a negative impact on the stability Vietnamese commercial banks.