Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 140 | THÁNG 11/2017

Sử dụng thống kê Bayes mờ trong dự báo tỷ giá và một số chỉ số kinh tế

Lê Thanh Hoa, Phạm Hoàng Uyên, Nguyễn Phúc Sơn

Tóm tắt:

Xu thế chung của thế giới là tăng cường hợp tác quốc tế, đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ. Việc này đem đến những cơ hội rất lớn cho nền kinh tế quốc gia nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu, việc áp dụng các tri thức mới vào tình huống thực tế trong quá trình phát triển kinh tế trở nên cần thiết và cấp bách. Một trong những xu hướng nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là khoa học dữ liệu; cụ thể hơn, nhóm tác giả nghiên cứu ứng dụng của nó vào kinh tế học tài chính. Trong bài viết này, nhóm tác giả sử dụng công cụ thống kê mới là Bayes mờ áp dụng trong dự báo các chỉ số kinh tế. Việc dự báo đúng trên 80% và thậm chí trên 90% tùy vào từng trường hợp và hứa hẹn rằng đây là một phương pháp triển vọng.


Using fuzzy Bayesian statistics forecasting exchange rate and economic index

Abstract:

One of the mainstream tendencies in the world economic development is to enhance international relations. That brings both potential opportunities and challenges for Vietnam. In the global competition, the practice of new knowledge in economic development becomes important and urgent. One of the cutting-edge foundation for the fourth industrial revolution is data science; in particular, we are interested in applying data science in business and financial field. In this paper, we use fuzzy Bayesian statistics - a new statistical tool in forecasting economic index. The fact that over 80% or 90% of predicted results in several situations is correct assures us that this is a promising approach.