Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 140 | THÁNG 11/2017

Tác động của bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường ngành ngân hàng Việt Nam

Lê Hà Diễm Chi, Nguyễn Chí Đức

Tóm tắt:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiệu ứng kỷ luật thị trường (KLTT) của 26 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007-2015 khi có sự hiện diện của bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) và dựa trên mô hình của Demirgüç-Kunt & Huizinga (1999, 2004), để kiểm định mối quan hệ giữa lãi suất huy động thực tế (chi phí trả lãi tiền gửi) và tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi với rủi ro của ngân hàng (qua 3 biến: tỷ lệ vốn trên tài sản, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ thanh khoản). Kết quả cho thấy rằng, KLTT ngành ngân hàng Việt Nam tồn tại nhưng hoạt động còn yếu và sự hiện diện của BHTG ẩn có ảnh hưởng tiêu cực đến KLTT. Từ kết quả trên, bài nghiên cứu đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm tăng cường tính hiệu quả của KLTT ngành ngân hàng Việt Nam.


Impact of deposit insurance on market discipline in Vietnamese banking sector

Abstract:

The objective of the study is to evaluate the effect of market discipline of 26 Vietnamese commercial banks over the period 2007 - 2015 with the presence of deposit insurance. Employing the feasible generalized least squares method of Demirguc-Kunt and Huizinga (1999, 2004), this study tests the correlation between actual deposit interest rate (deposit interest expense) and deposit growth with bank risk (via 3 variables: ratio of capital to asset, profit ratio, and liquidity ratio). The result shows that market discipline in Vietnam’s banking sector has been existing but weak, and specifically the presence of implicit insurance, has negative impact on market discipline. Consequently, this study proposes some recommendations to enhance the effectiveness of market discipline in Vietnam’s banking sector.