Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 140 | THÁNG 11/2017

Tác động của sở hữu tổ chức đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở các doanh nghiệp Việt Nam

Phan Gia Quyền, Lê Thị Anh Thư

Tóm tắt:

Mục đích của bài nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của sở hữu tổ chức (SHTC) đến quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Bằng việc sử dụng dữ liệu của 126 doanh nghiệp được niêm yết trên hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX giai đoạn 2009-2015 và phương pháp ước lượng GMM hệ thống hai bước, nghiên cứu tìm thấy bằng chứng rằng, SHTC (bao gồm các quỹ tương hỗ và các ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp chứng khoán) của doanh nghiệp càng lớn càng làm giảm mức độ chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Đồng thời, các doanh nghiệp có mức độ sở hữu nhà nước (SHNN) càng lớn càng làm giảm ảnh hưởng nghịch biến của SHTC (quỹ tương hỗ) đến mức độ chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Hay nói một cách khác, các doanh nghiệp này chi trả cổ tức cao hơn. Ngoài ra, các đặc điểm của doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định chi trả cổ tức.


The effects of institutional ownership on cash dividend policy of Vietnamese corporates

Abstract:

The objective of the study is to analyze the effect of institutional ownership on corporations’ dividend policy in Vietnam. Using the dataset of 126 listed companies in HOSE and HNX during the period 2009-2015 and the two-step system GMM estimation, we find that firms owned by institutional investors (such as mutual funds, banks, insurance companies and securities companies) are more likely to pay out less cash dividends. The empirical results also show that the higher level of state ownership, the less impact of mutual funds was seen on the cash dividend to be paid. Moreover, firm specific characteristics also have significant effects on dividend policy.