Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 140 | THÁNG 11/2017

Vai trò của ngân hàng nước ngoài đối với thanh khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam

Võ Xuân Vinh, Mai Xuân Đức

Tóm tắt:

Sử dụng dữ liệu của 34 chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg)/100% vốn nước ngoài và 30 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, bài viết về vai trò của ngân hàng nước ngoài đối với thanh khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam trong các điều kiện khác nhau của thanh khoản hệ thống trong giai đoạn 2009-2014. Kết quả cho thấy, trong điều kiện thanh khoản hệ thống bình thường hoặc thiếu hụt, các NHNNg nắm giữ tài sản thanh khoản cao hơn các ngân hàng trong nước. Ngược lại, trong điều kiện thanh khoản hệ thống dư thừa, các NHNNg giảm nắm giữ tài sản thanh khoản. Khi kiểm tra động thái của các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng, nghiên cứu phát hiện rằng các NHNNg cho vay liên ngân hàng cao hơn các ngân hàng trong nước. Hơn nữa, trong thời kỳ thanh khoản hệ thống thiếu hụt, các NHNNg có xu hướng tăng khối lượng cho vay trên thị trường liên ngân hàng. Kết quả này ủng hộ nhận định rằng, các NHNNg có vai trò ổn định thanh khoản hệ thống ngân hàng bản địa.


The role of foreign banks on liquidity in the Vietnamese banking system

Abstract:

Using the data collected from 34 foreign bank branches (100% foreign owned banks) and 30 commercial banks in Vietnam, this paper investigates the role of foreign banks on liquidity in Vietnamese banking system for the period from 2009 to 2014. The results show that foreign banks hold more liquid assets than domestic banks do both in normal condition and in liquidity shortage. In contrast, during time of liquidity excess, foreign banks reduce its holding of liquid assets. When liquidity situation is inspected in the interbank market, the author finds that foreign banks lend more than domestic banks. Moreover, during time of liquidity shortage, foreign banks increase lending volume in interbank market. This finding indicates that foreign banks play an important role in stabilizing the local banking system.