Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 140 | THÁNG 11/2017

Hiệu ứng chuyển tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hoàng Thị Phương Anh, Trương Trung Tài

Tóm tắt:

Hiệu ứng chuyển tháng (turn of the month - TOM) hàm ý tỷ suất sinh lợi (TSSL) của cổ phiếu tăng cao trong giai đoạn vài ngày cuối tháng cho đến vài ngày đầu tháng tiếp theo. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng hai phương trình của mô hình GARCH (1,1) cho mẫu dữ liệu bao gồm 209 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để kiểm định sự tồn tại của hiệu ứng TOM trên các cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cũng xem xét hiệu ứng TOM theo ngành và quy mô của các công ty. Kết quả cho thấy, hiệu ứng TOM ảnh hưởng lên cả TSSL và biến động TSSL của các cổ phiếu niêm yết và hiệu ứng này có sự khác nhau giữa các ngành và quy mô công ty.


Turn-of-the-month effect in the Vietnamese stock exchange

Abstract:

The turn of the month (TOM) effect implies that the return of the stock will rise during the last few days of the month until the first few days of the next month. In this study, the authors use the GARCH (1.1) model for a sample of 209 companies listed on the Ha Noi and Ho Chi Minh stock exchanges to verify TOM effect in Vietnamese market. At the same time, the paper also examines the TOM effect on the industry and the size respective. The results show that the TOM effect impact on both the return and volatility of the return of stocks and the effect varies between industries and sizes of the companies.