Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 140 | THÁNG 11/2017

Liên minh ngân hàng ASEAN - điều kiện gia nhập và triển vọng của Việt Nam

Trần Hồng Hà, Lê Thị Anh Đào, Trần Vương Thịnh

Tóm tắt:

Bài viết phân tích cơ chế hoạt động của ba trụ cột chính trong Liên minh ngân hàng (LMNH) châu Âu. Thông qua phân tích, bài viết nhấn mạnh các đặc điểm của ba trụ cột mà một LMNH cần có. Đồng thời, bài viết cũng đánh giá các điều kiện hiện tại của Việt Nam trong việc đáp ứng yêu cầu thực hiện ba trụ cột chính nếu Việt Nam gia nhập LMNH ASEAN - một liên minh có thể được hình thành trong tương lai.


ASEAN banking union – entry conditions and prospects for Vietnam

Abstract:

This paper demonstrates the operational mechanism of three main pillars in European Banking Union. With this demonstration, this paper highlights the features of three pillars of a general banking union needs to have. At the same time, this paper also evaluates the Vietnam’s capacity to meet the entry regulations of three main pillars if Vietnam joins ASEAN Banking Union – the union which will be formed in the future.