Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 132 | THÁNG 3/2017

Đầu tư công, chất lượng thể chế và đầu tư tư nhân: Bằng chứng từ dữ liệu cấp tỉnh, thành Việt Nam

Huỳnh Văn Mười Một

Tóm tắt:

Nghiên cứu thực hiện phân tích các tác động của đầu tư công(ĐTC), chất lượng thể chế (CLTC) và sự tương tác của chúng lên đầu tư tư nhân (ĐTTN) tại 52 tỉnh, thành Việt Nam trong giai đoạn 2005-2014 thông qua ước lượng GMM sai phân Arellano-Bond. Kết quả cho thấy, ĐTC và CLTC có tác động thúc đẩy, trong khi sự tương tác của chúng có tác động làm giảm ĐTTN ở mẫu tổng thể và khu vực miền Bắc. Trái lại, ở khu vực miền Trung và miền Nam, ĐTTN bị ảnh hưởng tiêu cực bởi ĐTC và CLTC và tích cực bởi sự tương tác của chúng. Ngoài ra, chi thường xuyên, thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, độ mở thương mại, chỉ số giá tiêu dùng và cơ sở hạ tầng là các yếu tố tác động có ý nghĩa lên ĐTTN. Các phát hiện này đưa đến một số hàm ý chính sách quan trọng trong việc thúc đẩy ĐTTN cho các địa phương Việt Nam.


Public investment, institutional quality and private investment: Evidence from data collected on provinces in Vietnam

Abstract:

This paper looks at the effects of public investment, institutional quality and their interaction on private investment based on data collected from 52 provinces in Vietnam during the period 2005-2014, using difference GMM Arellano-Bond estimator. The results show that public investment and institutional quality are enhanced while their interaction reduces private investment in all the provinces and in Northern area. In contrast, in Central and Southern areas, public investment and institutional quality are reduced while their interactions increase private investment. Moreover, public expenditure, government revenue, economic growth, trade openness, consumer price index, and infrastructure are the significant determinants of private investment. These findings suggest some policy implications for local governments to boost private investment in their areas.