Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 132 | THÁNG 3/2017

Kiểm soát nội bộ đối với hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Tuấn, Đường Nguyễn Hưng

Tóm tắt:

Bài nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ (KSNB)đến hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản tại các ngân hàng thương mại (NHTM)Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hệ số tương quan (Correlation) và phương pháp hồi quy tuyến tính bội. Kết quả cho thấy, một số thành phần của KSNB có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản của cácNHTM Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu này hàm ý một số chính sách nhằm phát triển hệ thống KSNB tại các NHTM Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế trong xu thế hội nhập.


The role of internal control in the performance and bankruptcy risks of commercial banks in Vietnam

Abstract:

The study analyzes the impacts of Internal Control on performance and bankruptcy risks of commercial banks in Vietnam. The study utilizes Cronbach’s Alpha, EFA, Correlation and OLS Regression model as their quantitative methods. The results show that certain components of Internal Control have an impact on performance and bankruptcy risks of commercial banks in Vietnam. Therefore, the study makes some policy implications for the development of internal controlling system of commercial banks in Vietnam.