Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 132 | THÁNG 3/2017

Tỷ lệ nợ tối ưu của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Trần Thái Hà

Tóm tắt:

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá tác động của tỷ lệ nợ (TLN) đếngiá trị doanh nghiệp (GTDN) và xác định TLN tối ưu cho các doanh nghiệp niêmyết Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp hồi quy ngưỡng.Kết hợp với một số phương pháp khác dựa trên mẫu nghiên cứu bao gồm 247 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2009-2015. Kết quả cho thấy, nếu tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản của doanh nghiệp ≤ 44,97%, trong đó TLN ngắn hạn của doanh nghiệp ≤ 34,48% thì có tác động tích cực đến GTDN. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư và ngân hàng.


The firm’s optimal debt ratio in Vietnam

Abstract:

The purpose of the study is to assess the impact of the debt ratio on firm value and determine the optimal debt ratio for firm, including short-term debt and long-term debt. The study employs threshold regression method. The research sample includes 247 firms listed on Hochiminh City stock exchange (HOSE) and Hanoi stock exchange (HNX) in the period 2009-2015. Empirical results showed that if the proportion of total debt/total assets ≤ 44,97%, and the short-term debt ratio ≤ 34,48%, it has a positive impact on firm value. Base on the study’s result, the author makes some recommendations for firm managers, investors, and banks.