Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 132 | THÁNG 3/2017

Nhận diện điều khoản mềm trong thư tín dụng và biện pháp hạn chế rủi ro

Lê Thị Anh Đào, Trần Hùng Như Anh

Tóm tắt:

Các điều kiện và điều khoản trong thư tín dụng (TTD) quyết định phần lớn sự phù hợp trên bề mặt chứng từ. Việc không nhận diện được những điều khoản đặc biệt làm tăng rủi ro bất hợp lệ, thậm chí còn rơi vào rủi ro bị gian lận. Bằng phương pháp phân tích tình huống chọn lọc, nhóm tác giả phân tích nguyên nhân của điều khoản mềm (một dạng điều khoản đặc biệt), từ đó rút ra cách nhận diện và đề xuất một số biện pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực mà điều khoản mềm mang lại.


Identifying soft clauses in documentary credit and measures to minimize its potential risks

Abstract:

In documentary credit, terms and conditions have a significant influence on the compliance of documents. The discrepancy risks and fraud risks will be increased if the beneficiary is not able to understand special terms. By method of case studies, this paper helps explain rationales behind soft term (a type of special terms), give advice on how to identify them and suggest solutions to minimize its potential risks.