Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 132 | THÁNG 3/2017

Sự can thiệp nhà nước vào chính sách tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam

Lương Thị Thảo, Phạm Văn Đoàn

Tóm tắt:

Nghiên cứu này kiểm tra tác động từ hai hình thức can thiệp của nhà nước đối với chính sách tài chính (CSTC) của các doanh nghiệp ở Việt Nam - can thiệp trực tiếp thông qua tỷ lệ sở hữu và can thiệp gián tiếp thông qua phân chia các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ). Bằng các ước lượng của mô hình hồi quy hai giai đoạn (2SLS) và mô hình biến giả bình phương tối thiểu (LSDV) với mẫu dữ liệu của 315 doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2007-2014, kết quả nghiên cứu cho thấy, hai hình thức can thiệp này của nhà nước có tác động trái chiều đối với CSTC (đòn bẩy tài chính, kỳ hạn nợ, tỷ lệ nắm giữ tiền mặt) và làm giảm hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sử dụng cách thức mới là biến số về khoảng cách địa lý, để xem xét mức độ can thiệp gián tiếp của nhà nước, nhóm tác giả kết luận, sự can thiệp gián tiếp giúp hạn chế tác động từ sự can thiệp trực tiếp. Ngoài ra, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát triển sẽ là nguồn tài trợ bổ sung cho phép giảm sự phụ thuộc của doanh nghiệp vào nhà nước.


State intervention on corporates financial policies in Vietnam

Abstract:

This study aims to examine the impact of the two forms of state intervention on Vietnamese corporate financial policies: direct intervention through government ownership and indirect intervention through allocating key economic areas (KEAs). The data on the sample of 315 Vietnamese firms in the period from 2007 to 2014 were analyzed, using 2SLS and LSDV estimation. The findings show that these two forms of government intervention have opposite effects on corporate financial policies (financial leverage, debt maturity and cash holding ratio) and that both of them are related to higher capital expenditure and poorer performance. In addition, by applying a geographical distance variable to examine how indirect intervention affect corporate decisions, this study shows that indirect intervention can help mitigate the adverse effects of direct intervention on corporate financial policies. It was also found that the development of corporate bond market will provide additional funding for corporations to reduce their reliance on the government.