Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 132 | THÁNG 3/2017

Dòng vốn quốc tế và sự phát triển kinh tế - vai trò của độ mở tài chính

Phan Gia Quyền, Nguyễn Thị Ngọc Trang

Tóm tắt:

Sử dụng dữ liệu của 89 quốc gia phát triển và đang phát triển trong giai đoạn 1995-2014, nghiên cứu phân tích sự dịch chuyển của dòng vốn quốc tế (DVQT) tuân theo lý thuyết tân cổ điển hay Nghịch lý Lucas. Bằng phương pháp ước lượng GMM hệ thống hai bước, nghiên cứu thu được kết quả: (i) dòng vốn dịch chuyển từ các quốc gia nghèo sang các quốc gia giàu khi các quốc gia này hội nhập tài chính, đồng nghĩa với nghịch lý Lucas tồn tại trong trường hợp này; (ii) thúc đẩy sự phát triển kinh tế (PTKT) càng nhanh, Việt Nam và các quốc gia khu vực ASEAN thu hút được càng nhiều vốn quốc tế so với các quốc gia khác trong mẫu nghiên cứu; (iii) các biến số nhân khẩu học và kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng đáng kể đối với việc thu hút DVQT.


International capital flows and economic development: the role of financial openness

Abstract:

This paper uses the dataset from 89 developed and developing countries in the period 1995-2014 to analyze the movement of international capital flows, employing the neoclassical theory or Lucas paradox. By two-step system GMM estimation, it was found that (i) capital only flows from poor countries to rich ones which are willingly to open to financial integration. In other words, Lucas paradox is confirmed in the following situations: (ii) the more economic development is promoted, the more Vietnam and ASEAN countries attract capital inflows; (iii) demographic and macroeconomics variables significantly affect capital inflows.