Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 96 | THÁNG 3/2014

Điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2009-2013

Lý Hoàng Ánh, Đường Ngọc Dũng

Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm đo lường sự dai dẳng trong lạm phát ở Việt Nam và xác định các nguồn gốc hình thành nên sự dai dẳng lạm phát. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu gồm 110 quan sát theo tháng trong giai đoạn 01/2004-02/2013 sử dụng mô hình tự hồi quy bậc p AR(p) (dùng cho phương pháp đơn biến) và mô hình moment tổng quát GMM (dùng cho phương pháp đa biến). Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Với phương pháp đơn biến sự dai dẳng trong lạm phát ở Việt Nam là khá cao; (ii) Với phương pháp đa biến dựa trên đường cong Phillips theo trường phái Keynes mới (NKPC) cho thấy sự dai dẳng trong lạm phát được hình thành dựa trên lạm phát trong quá khứ, lạm phát kỳ vọng trong tương lai và các yếu tố ngoại lai đại diện bởi chi phí biên thực, trong đó biến cung tiền có tác động mạnh nhất.