Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 96 | THÁNG 3/2014

Giao dịch phái sinh hàng hóa tại BM&F, Brazil và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Phước Kinh Kha

Tóm tắt:

Bài viết phân tích kinh nghiệm giám sát an toàn vĩ mô (GSATVM) của các nước châu Âu và những khuyến nghị của Basel III: việc thiếu GSATVM là nguyên nhân quan trọng dẫn đến những cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007-2008 các nước cần gia tăng các quy định chặt chẽ với các tập đoàn tài chính, giảm thiểu rủi ro hệ thống từ sự liên thông của các thị trường, xử lý rủi ro hệ thống bằng các mô hình rủi ro và kiểm tra sức chịu đựng. Từ đó đã chỉ ra các khuyến nghị liên quan đến cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp của mạng lưới của hệ thống giám sát tài chính, xây dựng mô hình cảnh báo sớm và áp dụng Basel III nhằm củng cố, duy trì một hệ thống tài chính ổn định, lành mạnh và phát triển bền vững.