Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 96 | THÁNG 3/2014

Sở hữu nước ngoài, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp - Nghiên cứu các công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Võ Xuân Vinh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này đo lường ảnh hưởng của tính cách cá nhân (nhân cách) đến kết quả công việc cảm nhận của 318 nhân viên làm việc tại các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần ở TP.HCM. Nghiên cứu sử dụng mô hình 5 nhân tố lớn (Big-Five Model) của McCrae và Costa (1985) để xác định đặc điểm tính cách cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 xu hướng tính cách cá nhân tác động đến kết quả công việc cảm nhận của nhân viên ngân hàng, các xu hướng tính cách đó là: hướng ngoại, sẵn sàng trải nghiệm và sự tận tâm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu nhằm đưa ra các hàm ý giúp cho nhà quản lý nhân sự trong ngân hàng nâng cao kết quả công việc của nhân viên.