Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 124 | THÁNG 7/2016

Độ mở nền kinh tế và tác động của chính sách tiền tệ đến lạm phát tại các nền kinh tế chuyển đổi

Lê Duy Khánh

Tóm tắt:

Nghiên cứu này kiểm tra ảnh hưởng của độ mở nền kinh tế đối với mức độ tác động của chính sách tiền tệ (CSTT) đến lạm phát tại các nền kinh tế chuyển đổi. Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng SGMM đối với dữ liệu bảng của 16 nền kinh tế chuyển đổi giai đoạn 1999-2013. Kết quả cho thấy tại các nền kinh tế chuyển đổi, độ mở nền kinh tế có ảnh hưởng tích cực đối với tác động của CSTT đến lạm phát: độ mở nền kinh tế càng lớn thì tác động của CSTT đến lạm phát sẽ càng mạnh.