Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 124 | THÁNG 7/2016

Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lê Long Hậu, Phạm Xuân Quỳnh

Tóm tắt:

Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của 26 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2006-2014, nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa đa dạng hóa thu nhập (ĐDHTN) và hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam. Kết quả ước lượng hồi quy dữ liệu bảng với các mô hình tác động cố định (Fixed effects) và tác động ngẫu nhiên (Random effects) cho thấy ĐDHTN có tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Nói cách khác, các ngân hàng càng ĐDHTN thì khả năng sinh lời càng cao. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thu nhập thuần ngoài lãi, dư nợ cho vay, quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát đều có tác động tích cực, trong khi chi phí hoạt động và tiền gửi khách hàng có tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM.