Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 124 | THÁNG 7/2016

Tổng quan nghiên cứu về hàm lượng thông tin của lợi nhuận công bố trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Đào Nam Giang

Tóm tắt:

Bài viết tổng kết các nghiên cứu đánh giá về tính hữu ích hay hàm lượng thông tin (informativeness) trong chỉ tiêu lợi nhuận báo cáo của các ngân hàng thương mại (NHTM) theo 3 hướng chính: các nghiên cứu đánh giá về mối quan hệ giữa lợi nhuận báo cáo và giá cổ phiếu của ngân hàng hay còn gọi là giá trị thích hợp của lợi nhuận (value relevance); các nghiên cứu về khả năng dự báo lợi nhuận tương lai hay còn gọi là tính bền vững của lợi nhuận (earnings persistence); các nghiên cứu về khả năng dự báo luồng tiền tương lai của lợi nhuận báo cáo (cashflow predictability). Hướng nghiên cứu thứ nhất khá phổ biến trong lĩnh vực ngân hàng. Hai hướng nghiên cứu còn lại mặc dù khá phổ biến trong các nghiên cứu về chất lượng lợi nhuận báo cáo nói chung cho các lĩnh vực phi tài chính, nhưng chưa thực sự được khai thác nhiều trong lĩnh vực ngân hàng. Trong khi đó, với điều kiện của Việt Nam, hai hướng nghiên cứu sau lại có thể là một sự bổ sung rất có ý nghĩa cho hướng nghiên cứu thứ nhất để có thể đánh giá về hàm lượng thông tin của chỉ tiêu lợi nhuận công bố. Việc nghiên cứu và lượng hóa hàm lượng thông tin của chỉ tiêu lợi nhuận công bố của các NHTM Việt Nam sẽ cung cấp những thông tin ý nghĩa cho các nhà hoạch định chính sách cũng như quản trị ngân hàng.