Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 124 | THÁNG 7/2016

Kế toán trách nhiệm xã hội - công cụ quan trọng phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững

Huỳnh Đức Lộng

Tóm tắt:

Phát triển bền vững (PTBV) là vấn đề quan tâm hàng đầu của toàn nhân loại, là mục tiêu quan trọng của Liên hiệp quốc, quốc gia và khu vực. PTBV gắn liền với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR). CSR được yêu cầu một cách khắt khe hơn khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mai tự do Việt Nam - EU, Việt Nam - Australia/New Zealand… Kế toán trách nhiệm xã hội (SRA) là công cụ để quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu PTBV, là xu hướng mới trong nghiên cứu kế toán trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, tại Việt Nam, còn ít các công trình nghiên cứu về SRA và trong hệ thống kế toán doanh nghiệp còn những khoảng trống rất lớn thông tin về trách nhiệm xã hội. Bài viết này giới thiệu khái quát: Cơ sở lý thuyết của SRA; lịch sử, vai trò, nội dung của SRA và đề xuất kiến nghị để áp dụng SRA tại Việt Nam.