Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 124 | THÁNG 7/2016

Lãi suất mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Khương Ninh, Cao Văn Hơn

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết là ước lượng ảnh hưởng của các yếu tố đến lãi suất mua chịu (trả chậm) vật tư nông nghiệp (VTNN) của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trên cơ sở hệ thống dữ liệu sơ cấp thu thập bằng phương pháp ngẫu nhiên từ 1.005 nông hộ sinh sống nơi đây. Kết quả ước lượng cho thấy có 4 yếu tố đồng biến và 3 yếu tố nghịch biến với lãi suất mua chịu VTNN của các nông hộ được khảo sát. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất giải pháp giảm thiểu lãi suất mua chịu để góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho các nông hộ trồng lúa.