Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 98 | THÁNG 5/2014

Lạm phát kỳ vọng và chính sách tiền tệ ở các quốc gia châu Á và Việt Nam

Nguyễn Thị Liên Hoa, Trần Thị Bích Ngọc

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài viết là ước lượng ảnh hưởng của cạnh tranh đến đầu tư của doanh nghiệp thông qua hệ thống dữ liệu sơ cấp thu thập từ 473 doanh nghiệp dân doanh (DNDD) được chọn ngẫu nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả ước lượng cho thấy đầu tư là hàm bậc hai có dạng chữ U ngược (n) của mức độ cạnh tranh mà doanh nghiệp phải đối mặt. Trên cơ sở kết quả ước lượng, bài viết đề xuất giải pháp điều tiết cạnh tranh – cùng một số giải pháp có liên quan khác – nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất.