Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 98 | THÁNG 5/2014

Mối quan hệ giữa mạng lưới kinh doanh và hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam

Võ Hồng Đức, Lê Hoàng Long

Tóm tắt:

Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại (TDTM) của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE và HNX bằng việc sử dụng phương pháp định lượng cho dữ liệu bảng giai đoạn 2007-2012. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoản phải thu có mối quan hệ nghịch biến hàng tồn kho, quy mô doanh nghiệp, tài sản thế chấp, khả năng thanh khoản, tăng trưởng doanh thu và có mối quan hệ đồng biến với tỷ lệ nợ ngắn hạn. Đối với khoản phải trả, hàng tồn kho có tương quan theo hướng đồng biến, tỷ suất lợi nhuận, khả năng thanh khoản, nợ ngắn hạn có tương quan với khoản phải trả theo hướng nghịch biến. Mối quan hệ nghịch biến của hàng tồn kho, quy mô doanh nghiệp, tài sản thế chấp, khả năng thanh khoản, tăng trưởng doanh thu và mối quan hệ đồng biến của nợ ngắn hạn đối với TDTM ròng, các biến còn lại gồm tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền không có ý nghĩa giải thích đối với TDTM ròng.