Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 173 | THÁNG 8/2020

Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Quan điểm chủ nghĩa cấu trúc mới

Huỳnh Thị Thúy Vy, Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Tóm tắt:

Cấu trúc tài chính (CTTC) được xem là một quá trình năng động, được xác định nội sinh bởi nhu cầu đối với các loại dịch vụ tài chính khác nhau trong mối quan hệ với từng giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn đầu của phát triển kinh tế, hệ thống tài chính có xu hướng giống một hệ thống dựa trên ngân hàng nhiều hơn. Khi nền kinh tế phát triển, với sự tích lũy vốn lớn hơn, cấu trúc của hệ thống tài chính có xu hướng dựa trên thị trường nhiều hơn. Nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc hệ thống tài chính và tăng trưởng kinh tế Việt Nam, bằng cách sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy phi tuyến (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag – NARDL). Kết quả nghiên cứu không tìm thấy tác động bất đối xứng của tăng trưởng kinh tế lên cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam. Do đó, quan điểm chủ nghĩa cấu trúc mới không tồn tại trong hệ thống tài chính Việt Nam.


The Relationship between Financial Structure and Economic Growth in Vietnam: The View of New Structuralism

Abstract:

Financial structuring is considered as a dynamic process, defined endogenously by the demand for different types of financial services to each stage of development. In the early stages of economic development, the financial system is more likely to be a bank-based system. As higher levels of economic growth, with more significant capital accumulation, the structure of the financial system tends to be more market-based. This paper analyzes the relationship between financial structure and economic growth in Vietnam by employing the nonlinear ARDL model (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag – NARDL). The results indicate that there is no asymmetric effect of economic growth on the structure of Vietnam's financial system. Therefore, the view of the new structuralism view does not hold in the Vietnamese financial system.