Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 173 | THÁNG 8/2020

Tác động của tiếp xúc đa thị trường và rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Đức Trung, Hồ Thị Ngọc Tuyền

Tóm tắt:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của tiếp xúc đa thị trường (TXĐTT) và rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động (HQHĐ) với dữ liệu thứ cấp được thu thập từ 33 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2008–2017. Thông qua việc ước tính chỉ số TXĐTT MMC1, chỉ số kết hợp rủi ro tín dụng và TXĐTT (MMC1*NPL) và HQHĐ của các NHTM được đo lường bằng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (RAROA), kết quả nghiên cứu cho thấy TXĐTT có tác động đến cạnh tranh, rủi ro tín dụng và HQHĐ của các NHTM Việt Nam; sự kết hợp của rủi ro tín dụng và TXĐTT có ảnh hưởng đến HQHĐ của NHTM Việt Nam. Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị đối với các nhà quản lý các NHTM cũng như các gợi ý các chính sách về TXĐTT, kiểm soát rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam trong điều kiện cạnh tranh gia tăng.


Impacts of Multimarket Contact and Credit Risk on Performance of Vietnamese Commercial Banks

Abstract:

This research aims to determine the impact of multimarket contact and credit risk on the performance of VietNam’s commercial banks. We used data of 33 commercial banks for the period from 2008 to 2017. Through the estimation of the MMC1 multimarket contact exposure index and the combination of credit risk and multimarket contact exposure index (MMC1*NPL) to the performance of commercial banks is measured by performance risk adjustment (RAROA). Our results show that multimarket contact has an impact on competition, credit risk, and performance of Vietnamese commercial banks; the combination of credit risk and multimarket contact affects the performance of Vietnamese commercial banks. Therefore, this study also made recommendations for managers of commercial banks as well as policy recommendations on multimarket contact in Vietnam’s commercial banks in the current competition. The study also made recommendations to the managers of commercial banks as well as suggestions for policies on multimarket contact, controlling credit risk at commercial banks in the current competitive process in Vietnam.