Tạp chí đã xuất bản
2004
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

Số 173 | THÁNG 8/2020

Tiếp cận lý thuyết nền trong xác lập các mối quan hệ với thực thi logistics ngược

Nguyễn Huy Tuân, Lê Tấn Bửu

Tóm tắt:

Nghiên cứu này giới thiệu một số vấn đề cơ bản của logistics ngược và tập trung tiếp cận các lý thuyết nền nhằm xác lập các mối quan hệ tác động của các nhân tố đối với việc thực thi logistics ngược. Qua đó, góp phần giúp các doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn nữa cũng như tạo sự thuận lợi trong triển khai các vấn đề liên quan đến logistics ngược trong quá trình hoạt động. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các lý thuyết nền tảng bao gồm lý thuyết về Sự phát triển xã hội, lý thuyết Thể chế, lý thuyết Các bên liên quan và lý thuyết Quan điểm dựa trên nguồn lực có vai trò quan trọng đối với logistics ngược. Các mối quan hệ chính giữa các tác nhân trong logistics ngược được phát hiện trong nghiên cứu đáng chú ý là áp lực từ thể chế bao gồm áp lực từ khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, cơ quan chính phủ có tác động đến thực thi logistics ngược. Ngoài ra, các nhân tố khác như Phát triển nhận thức về môi trường, Phát triển khả năng công nghệ thông tin và Cam kết nguồn lực cũng có tác động đến thực thi logistics ngược của doanh nghiệp.


Approaching the Grounded Theories in Establishing Relationships with Reverse Logistics Implementation

Abstract:

This study introduces reverse logistics fundamentally and focuses on approaching grounded theories to establish the impact relationships of factors on reverse logistics implementation. Thereby contributing to helping businesses gain an insightful comprehension as well as create favorable conditions to implement issues related to reverse logistics during operation. The results of the study show that grounded theories, including the theory of social development, the institutional theory, the theory of stakeholders, the resource-based view, these theories play an essential role in reverse logistics. Thereby, the primary relationships between the antecedents in reverse logistics are discovered. The effects of institutional pressure, including pressure from customers, suppliers, competitors, government agencies have an impact on reverse logistics implementation. In addition to other factors such as the Development of environmental awareness, Development of Information technology capability, Resources commitment also impact on the implementation of the reverse logistics of businesses.